Uchwała nr 285/XIX/2022

Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3), art. 14 pkt 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

 § 1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
  1. 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  2. 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  3. 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
 3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2023 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

§ 2

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
  1. 50,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
  2. 34,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 2,
  3. 24,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 3,
 2. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność jednostek regionalnych PTTK w 2023 roku w wysokości 000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,50 zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z jej opłaty w 2022 roku, na podstawie:
  1. Uchwały nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022,
  2. nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem na 31 grudnia 2022 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK.

 § 3

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
  1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
  2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
  4. bezrobotni,
  5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
 2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są:
  1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  3. młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

 § 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:  

 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 • dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 5

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

 1. naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
 2. naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
 3. naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
 4. naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt 1)-4),
 5. naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt 5).

§ 6

 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
  • 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  • 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
  • 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
 2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
 3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2023 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

 § 7

W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

 1. stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,
 2. pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
 3. pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
 4. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

§ 8


Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2023, według następujących zasad:

 1. W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
 2. W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 6,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt 3).
 3. Znaczki członkowskie za 2021 rok w wysokości określonej w pkt 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2023 r.

 § 9

 1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
 2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

§ 10

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

§ 11

 1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                             Zarząd Główny PTTK