V walny zjazd oddziału odbył się w dniu 22.12.1976 roku. W czasie zjazdu podsumowano ubiegłą kadencję, a po dyskusji i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi wybrano nowe władze Oddziału, które ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Drozd Józef - prezes
Gliński Zygmunt - v-ce prezes
Kozdęba Witosław - v-ce prezes
Walat Ryszard - skarbnik
Bochniarz Stefan - sekretarz
Zapolski Józef - członek prezydium
Życki Bogdan - członek prezydium
Dec Tadeusz, Kiełkowski Stanisław, Matias Andrzej, Winiarski Mieczysław, Wojteczko Tadeusz, Zych Tadeusz - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Osetek Tadeusz - przewodniczący
Kasprowicz Marian, Motyka Wojciech - członkowie

Tą najdłuższą w dotychczasowych dziejach Oddziału kadencję cechowało dalsze nasilenie pracy programowej, czego dowodem było nie tylko kontynuowanie corocznie wszystkich organizowanych dotychczas cyklicznych imprez jak - Rajd "SIARKOWCÓW", Rajd "KWASIARZY", Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE" i Ogólnopolski Spływ Kajakowy o "Błękitną Wstęgę Wisły", ale też wprowadzenie nowych, jak przykładowo:
W 1979 roku z inicjatywy Koła przy Zespole Szkół Górniczych zorganizowano I Rajd "SZKOLNY" - kontynuując tą imprezę w następnym roku.
W 1980 roku to samo Koło przy współpracy Kuratorium Okręgu Szkolnego zorganizowało w miesiącach luty-czerwiec wieloetapową imprezę pieszą nizinną pod nazwą - I Międzynarodowy Rajd na Raty.
Uaktywniła się jeszcze bardziej Komisja Turystyki Kajakowej, nie tylko zwiększając ilość organizowanych lokalnych spływów, ale też podejmując z inicjatywy jej prezesa produkcję we własnym zakresie kajaków z tworzywa sztucznego, których wykonano 15 szt.
W tym też okresie zwiększono ilość sprzętu turystycznego w wypożyczalni przenosząc ją jednocześnie w 1976 roku znacznie obszerniejszego pomieszczenia. W 1977 roku adaptowano w Machowie pomieszczenie w suterynie biura zarządu pracownię odlewów (pamiątek z siarki). W tym też roku znacznie wzbogacono asortyment odlewów, wprowadzając nowe wzory jak: ratusz w Sandomierzy, pomnik Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu oraz całą serię maszkaronów z zamku w Baranowie Sandomierskim.
Dla potrzeb Komisji Turystyki Kajakowej uzyskano pomieszczenie (hangar) na przystani nad Wisłą w Tarnobrzegu. W okresie tej kadencji zwiększono znacznie ilość kadry programowej Oddziału. Przybyło kilku nowych Przodowników.
W 1979 roku zorganizowano kursy: Organizatorów Turystyki oraz Strażników Ochrony Przyrody. Ponadto kilka osób ukończyło kurs motorowodny organizowany przez Ligę Obrony Kraju. W tym też roku na zlecenie Zarządu Wojewódzkiego PTTK zorganizowano w Baranowie Sandomierskim III Sympozjum Przewodników woj. tarnobrzeskiego oraz na zlecenie Zarządu Głównego PTTK Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Oddziałów Zakładowych PTTK.
W okresie tym z Machowa wyruszyło "w Polskę" ponad 400 wycieczek krajoznawczych, co było dużym sukcesem biorąc pod uwagę trudności z jakimi borykał się nadal nasz Zakład Transportu Samochodowego.
Dużą pomocą służył zarządowi Sekretarz d/s Sportu i Rekreacji Związkowej Rady Przedsiębiorstwa Edward Karwicki, który bardzo angażował się w sprawy turystyki zakładowej rozumiejąc jej niezbędność i wagę zagadnienia w procesie odnowy biologicznej i psychicznej pracującej w uciążliwych warunkach załogi przedsiębiorstwa.
Ten kolejny dobry okres działalności naszego Oddziału był wynikiem nie tylko dobrej pracy członków zarządu i aktywu Oddziału, ale też efektem przejścia v-ce prezesa Zygmunta Glińskiego na etat w biurze Oddziału, na czym zyskała bardzo praca organizacyjna. Największa aktywność cechowała pracę zarządu w ostatnich 2-ch latach kadencji. Sprawnie też działały komisje statutowe.
Do minusów tej kadencji trzeba zaliczyć dalej małe efekty ogólnopolskiej kampanii PTTK "Polska Naszych Dni" - gdzie z terenu naszego Oddziału wpłynęło tylko kilka prac, zbyt słaba propaganda turystyki na terenie zakładu przez gazetę zakładową i radiowęzeł, oraz brak akcji propagandowej zdobywanie nowo wprowadzonej Odznaki Krajoznawczej PTTK. Nie udało się również pozytywnie załatwić zgody na sprzedaż pamiątek z siarki.
W listopadzie 1980 roku zaplanowano uroczysty jubileusz XV-lecia Oddziału połączony ze zleconym przez ZG PTTK Ogólnopolskim Zjazdem Przewodników Zakładowych. Niezbędne sprawy związane z tymi imprezami zostały zakończone w przewidzianym terminie jednakże na polecenie Zarządu Głównego termin imprezy został przesunięty na czas nieokreślony. Z okazji jubileuszu Kozdęba Witosław opracował krótką monografię Oddziału.
Nasi członkowie nadal bardzo czynnie działali w ZW PTTK w Tarnobrzegu. Jakubik Zygmunt pełnił funkcje sekretarza (do 1978 r.). W składzie zarządu znajdowali się koledzy: Dec Tadeusz, Gliński Zygmunt i Zapolski Józef pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczących komisji statutowych. Ponadto Kozdęba Witosław pełnił funkcje przewodniczącego KTG.

Stan organizacyjny

Rok Koła Członkowie
1977 12 577
1978 13 648
1979 14 674
1980 15 584

W czasie trwania kadencji dokonano zmiany prezesa Oddziału, gdzie w 1979 roku w miejsce Drozda Józefa powołano Indyka Marka. Dokonano również zmian w zarządzie, gdzie w miejsce Walata Ryszarda (wyjazd za granicę) i Winiarskiego Mieczysława (służba wojskowa) powołano kolegów Brudza Antoniego i Błacha Leszka.

W latach 1977 - 1980 za działalność społeczną w ogniwach PTTK wyróżnieni zostali:

ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ (srebrna) - Błach Leszek, Gliński Zygmunt, Walat Ryszard
HONOROWA ODZNAKA PTTK (srebrna) - Bochniarz Stefan, Gliński Zygmunt, Kozdęba Witosław

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzPrzewodniczącym tej Komisji był Gliński Zygmunt.
W czasie trwania tej kadencji o ile w latach 1977-1979 ilość zorganizowanych wycieczek krajoznawczych znacznie wzrosła w stosunku do lat poprzednich, to w 1980 roku, kiedy to udało się zorganizować zaledwie 64 wyjazdy nastąpił spadek poziomu nie notowanego w historii Oddziału.

Wycieczki krajoznawcze

Rok Wycieczek Uczestników
1977 130 3930
1978 120 2571
1979 120 3813
1980 64 2183

Ostry kryzys, który dotyczył całej krajowej gospodarki dał się odczuć i w turystyce. Wprowadzone limitowanie paliwa dla naszego zakładu z jednej strony, a z drugiej chęć zabezpieczenia wyjazdów na wszystkie organizowane przez nasz Oddział imprezy turystyki kwalifikowanej spowodowała konieczność oszczędności na wycieczkach krajoznawczych.
W 1979 roku Komisja zorganizowała dwa kursy, a to Kurs Organizatorów Turystyki i kurs Strażników Ochrony Przyrody, które to kursy ukończyło 72 osoby.

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ NIZINNEJ

otpOdpowiedzialnym za pracę tej Komisji był Kiełkowski Stanisław.
Od 1977 roku zlecono naszemu Oddziałowi całkowitą realizację Rajdu "PORYTOWE WZGÓRZE". W tym też roku II Rajd na dwóch trasach z Rzeczycy Długiej oraz Szastarki zgromadził ponad 500 turystów. Rajd ten mimo uczestniczenia w nim także turystów starszych wiekiem stał się z czasem imprezą młodzieżową. Corocznie zmieniano trasy wyznaczając je w taki sposób, by przebiegały przez tereny walk partyzanckich kończąc imprezę na Porytowym Wzgórzu (Rezerwat Walk Partyzanckich) - w miejscu upamiętnionym największą bitwą partyzancką stoczoną w latach okupacji hitlerowskiej w Polsce. Uczestnikom rajdu umożliwiano przy ognisku spotkania z polskimi i radzieckimi dowódcami zgrupowań partyzanckich, oraz uczestnikami walk, których wspomnienia były zawsze żywą lekcją patriotyzmu dla młodego pokolenia. Najczęściej bywali na naszej imprezie Edward Król z Janowa Lubelskiego - uczestnik tej bitwy oraz Mikołaj Kunicki "Mucha" dowódca polsko - radzieckiego oddziału partyzanckiego (także uczestnik tej bitwy). Tematami corocznych konkursów zgaduj zgaduli były bitwa na Porytowym Wzgórzu oraz przemiany społeczno - gospodarcze regionu tarnobrzeskiego.
W 1978 roku III Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE" zgromadził z Pysznicy i Kątów k/Domostawy około 500 uczestników. W tym też roku uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zimowym Zlocie Turystów Chemików (Oświęcim).
W 1979 roku z inicjatywy Koła przy Zespole Szkół Górniczych, a głównie dzięki jego opiekunowi Leszkowi Błachowi zrodziła się nowa cykliczna impreza I Rajd "SZKOLNY" zorganizowany na terenie Roztocza na dwóch trasach z Szczebrzeszyna (trasa rezerwatów przyrodniczych) i Suśca (trasa walk partyzanckich) z zakończeniem w Nowinach k/Suśca. W imprezie tej uczestniczyło około 250 osób. W tym też roku zorganizowano kolejny IV Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE" na trasach wiodących z Janowa Lubelskiego i Bidaczowa Starego - uczestniczyło ok. 200 osób. Ponadto uczestniczyliśmy w kolejnym Ogólnopolskim Zlocie Turystów Chemików (Oświęcim).
W 1980 roku znowu z inicjatywy Koła przy Zespole Szkół Górniczych i jego opiekunów Leszka Błacha i Danuty Pręgi przy poparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego zorganizowano w miesiącach styczeń-maj I Międzyszkolny Rajd na Raty. Była to impreza wieloetapowa (5 etapów) organizowana przez poszczególne szkoły naszego województwa na pobliskich im terenach. Organizatorem I-go etapu był inicjator imprezy Koło przy ZSG, które przygotowało trasy w okolicy Tarnobrzega z zakończeniem w podmiejskim lesie (Kamionka) - uczestniczyło 140 osób. W kolejnych etapach imprezy uczestniczyli również turyści z Koła przy ZSG w łącznej ilości ponad 150 osób.
V Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE" zorganizowano na trasach wiodących z Lipy i Janowa Lubelskiego, a uczestniczyło w nim ponad 300 turystów.
II Rajd "SZKOLNY" umiejscowiono na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej na trasach z Olsztyna k/Częstochowy i Ojcowa z zakończeniem w Podzamczu k/Ogrodzieńca. Zgromadził on około 300 uczestników.
Sumując - stwierdzić można, że w okresie kadencji biorąc skromny ilościowo udział w obcych imprezach rozwinięto jednak bazując głównie na młodzieży szkolnej zaniedbaną dotychczas w naszym Oddziale turystykę pieszą nizinną. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu całego regionu udało się zorganizować przy wydatnej pomocy Kuratorium Okręgu Szkolnego i Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, a szczególnie osobistemu zaangażowaniu przewodniczącego Rady Kultury Fizycznej i Turystyki WRZZ w Tarnobrzegu Jerzego Głusia dwie stałe imprezy turystyki pieszej Rajd "SZKOLNY" i Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE".
Obie te imprezy organizowane głównie z myślą o młodzieży są rodzajem "turystycznego przedszkola", przy czym jedna umiejscowiona na stałe w naszym województwie, nacechowana treściami historyczno - patriotycznymi pozwala zapoznać uczestników z historią walk wyzwoleńczych, przemianami i dniem dzisiejszym naszego regionu - druga organizowana corocznie w innym regionie pozwala poznać sąsiednie regiony. W okresie kadencji aktywiści Oddziałowej KTG pracowali również w KTP Zarządu Wojewódzkiego. Między innymi Kozdęba Witosław opracował 45-kilometrowy szlak pieszy (tzw. Szlak Wydm Zaklikowskich) z Annopola przez Zaklików do Lipy, który po zatwierdzeniu przez KTP ZG PTTK i załatwieniu niezbędnych formalności z władzami terenowymi zostanie wyznakowany w terenie przez nasz Oddział.
Poza wymienionymi uprzednio w tekście, duży wkład pracy w KTP wnieśli koledzy:
Gliński Zygmunt, Lachowicz Irena i Stybel Aleksander.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1977 1 530 - -
1978 1 457 1 10
1979 2 432 1 46
1980 3 893 - -

 

Oddziałowa KTG zweryfikowała w latach 1977 - 1980 łącznie 1381 szt. OTP.
W 1978 roku uprawnienia Przodownika TP uzyskali: Grdeń Wiesław i Winiarski Mieczysław.

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

gotZa pracę tej Komisji odpowiedzialny był Kozdęba Witosław.
W roku 1977 nasza sztandarowa impreza Rajd "SIARKOWCÓW" została oficjalnie zaliczona do imprez ogólnopolskich i znalazła się w Informatorze Centralnym Imprez Turystycznych.
VII Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" zorganizowano w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Trasa 6-dniowa wiodła z Pszczelin przez najpiękniejsze partie Bieszczadów, a pozostałe dwie 3-dniowe trasy rozpoczynały się w Dukli i Rymanowie Zdroju. Meta Rajdu znajdowała się w Rzepedzi. Impreza ta zgromadziła około 350 uczestników. Dodatkową atrakcją był przejazd kolejką leśną. Nowością było wprowadzenie do regulaminu konkursu fotograficznego. Szczególną aktywnością w czasie organizacji tej imprezy wyróżnił się Walat Ryszard.
II Rajd "KWASIARZY" zorganizowano w Beskidzie Wyspowym i Sądeckim. Na 3 i 4-dniowych trasach z Rożnowa i Jazowska uczestniczyło łącznie 180 osób. Zakończenie imprezy odbyło się w Łącku, gdzie dużą pomocą służył nam Naczelnik Gminy - Stanisław Faron - do niedawna aktywny działacz naszego Oddziału. W tym też roku 3 osoby z kadry KTG uczestniczyły w obozie wędrownym dla kandydatów na Przodowników GOT zorganizowanym przez KTG ZW w Rzeszowie na terenie Beskidu Niskiego.
Ponadto uczestniczyliśmy w kilku obcych imprezach, a to:

XI Zlot "Jabłonki (Bieszczady)
IV Ogólnopolski Rajd "Zielony Beskid" (Beskid Niski)
XVIII Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski
XVII Ogólnopolski Rajd Chemików (Beskid Niski)

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Machowie zweryfikował w 1977 r. 275 szt. odznak.

W 1978 roku VIII Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" zorganizowano na terenie Beskidów - Niskiego i Sądeckiego. Trasa 6-dniowa startowała z Biecza, zaś 3-dniowa z Krynicy. Na mecie w Mochnaczce k/Tylicza zameldowało się 250 uczestników.
III Rajd "KWASIARZY" odbył się w Beskidzie Żywieckim na trasach z Zawoji i Węgierskiej Górki. Zakończenie, w którym uczestniczyło około 200 osób odbyło się w Korbielowie.
W tym też roku byliśmy obecni na niżej wymienionych imprezach górskich:

XII Zlot "Jabłonki (Bieszczady)
V Ogólnopolski Rajd "Zielony Beskid" (Beskid Niski)
XVIII Ogólnopolski Rajd Chemików (Beskid Żywiecki)

TRW GOT w Machowie zweryfikował w 1978 roku 215 szt. odznak.

IX Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" zorganizowano w 1979 roku na terenie Beskidu Żywieckiego z zakończeniem w Złatnej k/Ujsołów. Z uwagi na fatalne warunki atmosferyczne wystartowała tylko jedna trasa 4-dniowa z Węgierskiej Górki. Uczestniczyło ponad 100 osób.
IV Rajd "KWASIARZY" zorganizowano w Beskidzie Niskim z zakończeniem w Wysowej. Na 3-dniowej trasie z Bielanki uczestniczyło ponad 250 osób.
Ponadto w tym też roku uczestniczyliśmy w imprezach:

XIII Zlot "Jabłonki (Bieszczady)
VI Ogólnopolski Rajd "Zielony Beskid" (Beskid Niski)
XIX Ogólnopolski Rajd Chemików (Beskid Śląski)
XIII Ogólnop. Rajd Pieszy Prac. Komunalnych (Bieszczady)

TRW GOT w Machowie zweryfikował w 1979 roku 180 szt. odznak.

W 1980 roku X Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" zorganizowano na terenie Beskidu Niskiego z zakończeniem w Swierzowej Ruskiej. Na 4-dniowej trasie z Wysowej spotkało się około 160 turystów.
Trasa V Rajdu "KWASIARZY" wiodła przez Pogórze Przemysko - Dynowskie z Iskania k/Dubiecka do Załuża k/Sanoka, gdzie po 3-dniowej trasie na zakończeniu imprezy spotkało się ponad 250 uczestników.
Ponadto w tym roku uczestniczyliśmy w innych imprezach jak:

XIV Zlot "Jabłonki (Bieszczady)
XIV Ogólnop. Rajd Pieszy Prac. Komunalnych (Bieszczady)
IV Ogólnopolski Rajd "22 Lipca" (Gorce, Pieniny)

TRW GOT w Machowie zweryfikował w 1980 roku 248 szt. odznak.

Podsumowując tą kadencję stwierdzić trzeba dalszy wzrost aktywności KTG, która potrafiła skupić wokół siebie większą ilość działaczy zaangażowanych w propagowanie kwalifikowanej turystyki górskiej. Zwiększyła się ilość uczestników imprez górskich.
Dzięki zwiększeniu kadry o dalszych 2-ch Przodowników GOT i nabytemu z latami działalności doświadczeniu polepszyła się znacznie organizacja imprez, których ilość była jednak limitowana możliwościami transportu samochodowego w zakładzie i posiadanymi środkami finansowymi Oddziału. Z drugiej strony uznając za słuszny postulat z ostatnich lat, by nie organizować dużych imprez, gdyż nie wpływa to dobrze na ich jakość, a powoduje tylko wzmożoną dewastację przyrody i szlaków turystycznych - uznano za słuszne, by ilość uczestników naszych rajdów ograniczyć w przyszłości do 200 osób.
Trzeba tu dodać, że wielu naszych członków - entuzjastów górskiej włóczęgi samorzutnie coraz częściej w zorganizowanych małych grupkach wędruje po górach indywidualnie. Jest to bardzo zdrowy objaw i dowód prawidłowo organizowanej propagandy turystyki górskiej. Dowodem wzrostu zainteresowania turystyką górską w Oddziale jest też zwiększająca się ilość weryfikowanych odznak GOT.
W okresie ostatniej kadencji wyróżnili się szczególna aktywnością w pracy KTG koledzy: Bochniarz Stefan, Dec Tadeusz, Grdeń Wiesław, Stybel Aleksander, Szajowski Mieczysław, Szklany Tadeusz.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1977 2 524 5 162
1978 2 447 3 104
1979 2 357 5 185
1980 2 421 3 62

Odznaki GOT zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota got duza brazowa got duza zlota
1977 64 26 5 3 - 5
1978 78 21 10 - - -
1979 47 6 4 6 - -
1980 13 3 2 3 5 -

TRW GOT w Machowie zweryfikował w latach 1977-1980 łącznie 918 szt. odznak.

1979 r. uprawnienia Przodownika GOT uzyskali: Walat Ryszard i Winiarski Mieczysław

1980 r. uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego i Terenowego uzyskał Stybel Aleksander.

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

TOKzwPrzewodniczącym tej Komisji był Życki Bogdan.
W 1978 roku zorganizowano II Ogólnopolski Spływ Kajakowy o "Błękitną Wstęgę Wisły", w którym uczestniczyło ponad 100 osób a ponadto 4 spływy lokalne (Wisła, Tanew, San, Czarna), w których to imprezach uczestniczyło ponad 100 osób. W tym też roku nasi turyści - kajakarze przepracowali w czynie społecznym ponad 400 godzin remontując przekazany Oddziałowi sprzęt wodny.
Ponadto w 1977 roku uczestniczyliśmy w obcych imprezach:

XXXVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
XIII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy Gwdą

Z tej ostatniej imprezy turyści nasi przywieźli główne trofeum - puchar ufundowano przez ZW TKKF w Pile.
W imprezach tych uczestniczyło 50 osób.
W 1978 roku zorganizowano III Ogólnopolski Spływ o "Błękitną Wstęgę Wisły".
Po uzyskaniu z Zakładów Chemicznych w Sarzynie wyzłomowanej formy (tzw. kopyto) i zabezpieczeniu niezbędnych materiałów przystąpiono do produkcji własnych kajaków z tworzyw sztucznych. Wykonano ich 15 szt., co znacznie polepszyło sytuację sprzętową Komisji. W tym też roku uczestniczyliśmy w imprezach obcych w ilości 56 osób.

XIV Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy Gwdą
X Ogólnopolski Spływ Kajakowy Dolnym Dunajcem
XXXVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
(osada Życki - Krawczyk II miejsce w swojej klasie)
XX Spływ Kajakowy im. Jana Sobieskiego na Dunaju

Po raz pierwszy nasi kajakarze wyruszyli na międzynarodowe wody uczestnicząc w w/w spływie organizowanym przez Węgierski Związek Przyjaciół Przyrody oraz Instytut Kultury Polskiej w Budapeszcie.

W 1979 roku zorganizowano IV Ogólnopolski Spływ o "Błękitną Wstęgę Wisły".

Ponadto wzięliśmy udział w imprezach:

XV Ogólnopolski Zimowy Spływ Gwdą
XXXVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu

Z tej ostatniej imprezy dwie nasze osady wróciły z pucharami.
W roku tym niesprzyjające warunki atmosferyczne, oraz zaangażowanie naszych kajakarzy przy remoncie sprzętu nie pozwoliły na zorganizowanie większej ilości własnych imprez.
W międzyczasie 7 osób uczestniczyło w kursie i uzyskało uprawnienia Przodownika TOK.
Ponadto licząc się z możliwością przekazania Oddziałowi używanych motorówek przeszkolono 6 osób na kursie motorowodnym organizowanym przez LOK.
W 1980 roku zorganizowano kolejny V Ogólnopolski Spływ o "Błękitną Wstęgę Wisły" oraz lokalne spływy na rzekach Łęgu i Tanwi.
Ponadto uczestniczyliśmy w:

XVI Ogólnopolski Zimowy Spływ Gwdą
XXXIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
XXII Spływ Kajakowy im. Jana Sobieskiego na Dunaju (Węgry)

W tym też roku otrzymano, przeznaczono uprzednio do kasacji dwie motorówki typu "Alga", które w czynie społecznym rozpoczęto remontować zakupując jednocześnie do nich dwa silniki E-25. Ponadto Komisja Turystyki Kajakowej zastąpiła nieistniejącą w Oddziale Komisję Narciarską organizując w Beskidzie Sądeckim (Łęcko i Małe Pieniny) bardzo udaną imprezę zimową w ramach wypoczynku sobotnio - niedzielnego, w której uczestniczyło 34 osoby.
Jak z powyższego wynika Komisja Turystyki Kajakowej przełamała dotychczasowe pasmo trudności i kłopotów związanych z brakiem sprzętu pływającego i ma szansę w najbliższej przyszłości jeszcze bardziej nasilić pracę programową. Niepokojący w pracy KTK jest ciągły brak popularyzacji zdobywania odznaki TOK, oraz brak działalności w środowisku młodzieżowym.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1977 5 224 2 50
1978 2 120 4 62
1979 2 101 2 35
1980 3+1 162+34 3 67

KOMISJA PRZEWODNICKA

odznaka-przewodnika-bezkidzkiegoPrzewodniczącym Komisji był Matias Andrzej.
Z uwagi na duże zmiany jakie miały miejsce na terenie przedsiębiorstwa (technologia, wielkość i asortyment produkcji, park maszynowy) dla przewodników i kandydatów na przewodników szkolonych obecnie wyłącznie systemem eksternistycznym opracowano nowy aktualny skrypt szkoleniowy. Kilkakrotnie ponawiano na razie bez skutku próby uzyskania zgody na udostępnienie do zwiedzenia kopalni otworowej w Jeziórku.
Do 1979 roku włącznie ruch wycieczek odwiedzających nasz zakład pozostawał na stałym poziomie.
W ostatnim natomiast roku kadencji ilość przyjazdów gwałtownie spadła, co było zrozumiałe z uwagi na ostry kryzys paliwowy panujący w całym kraju.

Wycieczki zwiedzające KiZPS

Rok Grup Uczestników
1977 201 7005
1978 220 7974
1979 222 8083
1980 146 4896