IV walny zjazd oddziału odbył się w dniu 3.03.1974 roku. W obszernej i rzeczowej dyskusji podsumowano ubiegłą kadencję wytyczono główne kierunki działania Oddziału w najbliższych latach, a wybrane władze Oddziału ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Gliński Zygmunt - prezes
Brudz Antoni - v-ce prezes
Kozdęba Witosław - v-ce prezes
Walat Ryszard - skarbnik
Bochniarz Stefan - sekretarz
Faron Stanisław - członek prezydium
Zapolski Józef - członek prezydium
Białek Stanisław, Dec Tadeusz, Kiełkowski Stanisław, Korzeński Krzysztof, Kotula Stanisław - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Kobiela Benedykt - przewodniczący
Antończyk Edward, Borys Stanisław - członkowie

Sąd Koleżeński:

Pietrow Wasyli - przewodniczący
Bandurowski Wacław, Kwiatkowska Zofia - członkowie

W refleksjach pozjazdowych na uwagę zasługuje powrót do działalności społecznej w Oddziale takich działaczy jak: Brudz A., Faron S., Kobiela B. i Walat R., co było dowodem przełamania swoistego impasu i klimatu nieufności, w jakim znajdował się poprzedni zarząd, a jednocześnie to zespolenie sił wróżyło w przyszłości bardziej dynamiczną pracę zarządu.
I faktycznie przewidywania te nie były bezpodstawne. Nowy zarząd w okresie swej 3-letniej, przedłużonej kadencji działał o wiele sprawniej. Szczególnie zaznaczyło się to w pracy programowej, na którą położono teraz większy nacisk, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem ze strony załogi macierzystego zakładu i wytycznymi Zarządu Głównego PTTK.
Znacznie ożywiła się działalność komisji turystyki kwalifikowanej. Przykładowo - poza organizacją kolejnych Rajdów "SIARKOWCÓW" Komisja Turystyki Górskiej w 1976 roku wprowadziła do kalendarza turystycznego nową cykliczną imprezę - Rajd "KWASIARZY", a ponadto zorganizowała w tymże roku wędrowny obóz górski dla młodzieży.
Komisja Turystyki Pieszej Nizinnej przy dużym osobistym zaangażowaniu kol. Glińskiego Zygmunta zorganizowała w 1975 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Zamość - Wczoraj, Dziś i Jutro 2-tygodniowy obóz wędrowny połączony z pracą społeczną na rzecz rewaloryzacji zabytków Zamościa. Spory wkład pracy społecznej wniesiono też w organizację nowej cyklicznej imprezy zleconej nam przez Wojewódzką Radę Związków Zawodowych w Tarnobrzegu: Rajd Zwycięstwa "PORYTOWE WZGÓRZE".
Ożywiła się również praca w Komisji Turystyki Kajakowej, która to komisja poza zapewnieniem licznego udziału naszych członków w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK - zorganizowała sporą ilość własnych, lokalnych imprez i była inicjatorką w 1976 roku i zarazem głównym organizatorem I Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego o "Błękitną Wstęgę Wisła" - imprezy zleconej Oddziałowi przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Tarnobrzegu.
W okresie tej kadencji zaznaczył się na terenie naszego Oddziału bardzo wyraźny postęp w rozwoju turystyki kwalifikowanej, czego wyrazem było nie tylko znaczne zwiększenie ilości organizowanych imprez i uczestników tychże, ale też wiodąca rola działaczy naszego Oddziału w organizowaniu (po nowym podziale administracyjnym kraju w 1975 roku) Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Tarnobrzegu.
Łączna liczba uczestników organizowanych imprez własnych przekroczyła 1000 osób, a ubocznym tego efektem był znaczny wzrost weryfikowanych odznak turystyki kwalifikowanej. Rozwijając pracę programową, zarząd nie zaniedbywał również pracy statutowej - założono trzy nowe koła, a ilość członków wzrosła.
W 1975 roku uruchomiono ciemnię fotograficzną, oraz wprowadzono do sprzedaży nowe wzory pamiątek z siarki (popiersie "Górnika" i zamek w Baranowie Sandomierskim).
W 1976 roku drogą dalszej przebudowy (częściowo w czynie społecznym) poszerzono lokal biura zarządu w Machowie, oraz powiększono znacznie ilość i asortyment sprzętu turystycznego w wypożyczalni.
W okresie kadencji dobrze układała się współpraca ze Związkową Radą Przedsiębiorstwa, której sekretarz d/s Sportu i Rekreacji Kazimierz Wilamowski mimo wyraźnego preferowania spraw sportu interesował się jednak również w znacznie większym niż dotychczas stopniu sprawami turystyki w zakładzie, kontaktując się często z zarządem Oddziału. Starał się w miarę swoich możliwości pomagać w rozwiązywaniu niektórych naszych problemów.
W listopadzie 1975 roku Oddział obchodził 10-tą rocznicę swej działalności w zakładzie. Z tej to okazji zorganizowano uroczyste spotkanie z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego PTTK, Dyrekcją przedsiębiorstwa i Radą Zakładową, w czasie którego przewodniczący tej ostatniej Antoni Jakubowicz dokonał wręczenia sztandaru ufundowanego dla Oddziału przez Radę.
Podsumowując ta kadencje stwierdzić należy, że bezspornie był to dobry okres działalności Oddziału. Właściwie dobrany skład osobowy zarządu i jego bezkonfliktowa praca, przychylny stosunek Związkowej Rady Przedsiębiorstwa do jego poczynań, dobra współpraca z Wojewódzką Radą Związków zawodowych w Tarnobrzegu i duży wkład pracy aktywu Oddziału przyniosły efekty w postaci dalszego, znacznego rozwoju turystyki na terenie macierzystego zakładu pracy.
Nie wszystkie plany i zamierzenia zostały w pełni zrealizowane. Były i akcje chybione jak np. próba zorganizowania Komisji Turystyki Rowerowej. Nie udało się z przyczyn obiektywnych zorganizować własnej bazy noclegowej. Zbyt słaby był rozwój turystyki na terenie kół szkolnych, czego przyczyną były nieżyciowe przepisy powodujące brak zainteresowania ze strony opiekunów tych kół. Nie udało się również rozpropagować należycie
4-letniej akcji ZG PTTK "Polska naszych dni".

Stan organizacyjny

Rok Koła Członkowie
1974 10 313
1975 12 466
1976 13 594

Pod koniec kadencji w 1976 roku odeszli z zarządu Faron Stanisław i Białek Stanisław z powodu wyjazdu na stałe z Tarnobrzega, oraz Korzeński Krzysztof. W dniu 27.05.1975 roku ukonstytuował się Zarząd Wojewódzki PTTK w Tarnobrzegu (z siedzibą w Sandomierzu).Z naszego Oddziału w składzie ZW znaleźli się koledzy:

Gliński Zygmunt - v-ce prezes, Jakubik Zygmunt - sekretarz, Antończyk Edward i Kozdęba Witosław - członkowie.
Jednocześnie na funkcje przewodniczących komisji ZW powołani zostali:

Zapolski Józef - Komisja Turystyki Pieszej Nizinnej
Kozdęba Witosław - Komisja Turystyki Górskiej
Dec Tadeusz - Komisja Turystyki Kajakowej
Jakubik Zygmunt - Komisja Młodzieżowa
Gliński Zygmunt - Komisja Kół Zakładowych

Niestety w ostatnim roku kadencji stosunki między Zarządem naszego Oddziału, a Zarządem Wojewódzkim PTTK nie układały się dobrze - wynikało to ze sprzeczności w pojmowaniu roli PTTK w ogóle, a w szczególności roli oddziałów zakładowych. Zarząd naszego Oddziału zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego i zapotrzebowaniem własnego środowiska preferował działalność programową, a w szczególności rozwój turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach podczas, gdy niektórzy działacze Zarządu Wojewódzkiego na pierwszy plan usiłowali wysuwać działalność gospodarczą i usługi przewodnickie, a więc działalność przynoszącą wymierny zysk.
Kolidowało to z interesami większości oddziałów podległych Zarządowi Wojewódzkiemu, a w szczególności oddziałów zakładowych. Rację tych ostatnich potwierdziły wyniki wyborów na I Wojewódzkim Zjeździe PTTK wiosną 1977 roku.

W latach 1974-1976 za działalność społeczną w Oddziale wyróżnieni zostali:

Dyplom ZG PTTK
Bochniarz Stefan, Gliński Zygmunt, Kozdęba Witosław, Marczewski Józef, Walat Ryszard, Zapolski Józef
Reg. Odznaka "Ziemi Rzeszowskiej" (srebrna)
Bochniarz Stefan, Kiełkowski Stanisław, Kozdęba Witosław, Zapolski Józef
Reg. Odznaka "Ziemi Rzeszowskiej" (złota)
Gliński Zygmunt, Osetek Tadeusz, Walat Ryszard
Honorowa odzanaka PTTK (srebrna)
Brudz Antoni

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzPrzewodniczył tej Komisji Gliński Zygmunt.
Z ważniejszych dokonań w trakcie kadencji przypomnieć należy założenie Klubu Turystyczno - Krajoznawczego "ODCISK" w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu. Jednakże po rocznej działalności Klub ten został rozwiązany, czego bezpośrednią przyczyną był brak wśród kadry pedagogicznej szkoły opiekuna. Klub ten zdążył uczestniczyć nie bez sukcesów w Turnieju Wiedzy Krajoznawczej w 1975 roku.

Wycieczki krajoznawcze organizowane

Rok Wycieczki Uczestnicy
1974 78 2570
1975 103 3489
1975 97 3300

W 1974 roku nasi turyści zdobyli 10 odznak regionalnych "Turysta Dolnego Śląska", a w latach 1975-1976 21 Odznak Turysty Chemika. W okresie tej kadencji nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości organizowanych wycieczek, czego powodem był brak poprawy sytuacji w Zakładzie Transportu samochodowego - stary tabor wykruszał się, a dostawy nowych autokarów były minimalne.

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ NIZINNEJ

otpKiełkowski Stanisław przewodniczył reaktywowanej po 2-letniej przerwie Komisji.
W 1974 roku uczestniczyliśmy w bardzo skromnej ilości osób jedynie w 2-ch imprezach: Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy (Roztocze) i Rajd "Zwycięstwa".
W 1975 roku uczestniczyliśmy także jedynie w 2-ch imprezach: Rajd "Zwycięstwa" i Rajd "Jesienne Liście" - obie na terenie naszego województwa.
Ponadto przy wydatnej pomocy Rady Zakładowej zorganizowano 14-dniowy obóz wędrowny dla młodzieży szkolnej na terenie Roztocza. Uczestnicy obozu w liczbie 27 osób przez 6 dni pracowali społecznie przy rewaloryzacji zabytków Zamościa, a następnie wędrowali trasą: Zwierzyniec - Górecko Kościelne - Józefów - Susiec - Narol - Biłgoraj do Lubyczy Królewskiej.
W 1976 roku nie uczestniczyliśmy w żadnych obcych imprezach, ale byliśmy głównym współorganizatorem I Rajdu Zwycięstwa "PORYTOWE WZGÓRZE" organizowanego przez Woj. Radę Związków Zawodowych w Tarnobrzegu. Oddziałowa KTP opracowała regulamin, oraz wyznaczyła trasy, zapewniła przewodnictwo i całkowitą obsługę imprezy. Z naszego Oddziału uczestniczyło 69 osób. W okresie kadencji z KTP współpracowali: Augustyn Jerzy, Dec Tadeusz, Gliński Zygmunt, Jakubik Zygmunt, Kozdęba Witosław i Zapolski Józef.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1974 - - 2 18
1975 1 27 2 16
1976 1 69 - -

Odznaki OTP zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota got duza srebrna
1974 - 34 - 1 1
1975 22 22 - - -
1976 22 20 - - -

W 1974 uprawnienia Przodownika TP uzyskał Zapolski Józef.

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

gotPrzewodniczył tej Komisji Kozdęba Witosław.
W 1974 roku konsekwentnie zmieniając corocznie region, by umożliwić turystom z naszego zakładu poznanie całości naszych gór zorganizowano dla upamiętnienia 160-tej rocznicy urodzin największego polskiego etnografa - Oskara Kolberga IV Rajd "SIARKOWCÓW" w Beskidzie Sądeckim z zakończeniem w Rytrze. Na dwóch 3-dniowych trasach wiodących z Krynicy i Łącka przez najpiękniejsze partie Beskidu Sądeckiego i Pienin spotkało się około 200-tu miłośników górskich wędrówek. Dodać należy, że zgłoszeń do Oddziału napłynęło znacznie więcej, jednakże zakaz wysyłania autokarów z Tarnobrzega - podyktowany panującą epidemią czerwonki - w związku z tym konieczność znacznego przesunięcia w czasie terminu rajdu spowodowały wycofanie sporej ilości zgłoszeń. Ponadto z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki zorganizowano 2-dniową imprezę w Krościenku n/Dunajcem połączoną ze zwiedzaniem Wąwozu Homole i wyjściem na Trzy Korony.
W tym też roku uczestniczyliśmy w skromnej ilości (tu też zaważyła wspomniana wyżej epidemia) około 200 osób w poniższych imprezach:

VIII Zlot "Jabłonki (Bieszczady)
XX Ogólnopolski 1-Majowy Rajd Świętokrzyski
XIV Ogólnopolski Rajd Chemików (Sudety)
VI Rajd Szlakiem "Muchy" Kunickiego (Bieszczady)
I Młodzieżowy Rajd Ziemi Krośnieńskiej
XVI Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski

W 1975 roku kolejny V Rajd "SIARKOWCÓW" zlokalizowano w Beskidzie Niskim z zakończeniem w Foluszu. Na trzech 3-dniowych trasach z Krynicy, Grybowa i Iwonicza Zdroju uczestniczyła spora już ilość 350 osób.
W lipcu tegoż roku zorganizowano 12-dniową kwalifikowaną wycieczkę w Tatry Wysokie i Zachodnie dla 12-osobowego aktywu KTG, której celem było podniesienie kwalifikacji i zdobycie wyższych stopni GOT, co warunkowało dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia Przodownika GOT. Ponadto na zakończenie sezonu zorganizowano imprezę w Krościenku n/Dunajcem połączoną z wyjściem na Wysoką i pieczeniem barana.
W tym też roku ponad 200-tu naszych członków uczestniczyło w innych imprezach jak:

IX Zlot "Jabłonki (Bieszczady)
XXI Ogólnopolski 1-Majowy Rajd Świętokrzyski
XV Ogólnopolski Rajd Chemików (Sudety)
XVII Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski
II Młodzieżowy Rajd Ziemi Krośnieńskiej

W 1976 roku zorganizowano na rozpoczęcie sezonu kwalifikowaną wycieczkę na Pogórze, w której uczestniczyło 30 osób.
VI Rajd "SIARKOWCÓW" odbył się na terenie Gorców z zakończeniem w Krościenku n/Dunajcem. Zorganizowano tam razem jedną 7-dniową trasę tzw. plecakową (z noszonym sprzętem) z Zawoji i dwie 4-dniowe trasy rozpoczynające się w Rabce i Nowym Targu. Impreza zgromadziła ponad 300-osobową rzeszę turystów.
W tym też roku dla upamiętnienia XV-lecia Zakładu Produkcji Kwasu Siarkowego zorganizowano I Turystyczny Złaz Kwasiarzy. Inicjatorem tej nowej cyklicznej imprezy był Walat Ryszard. Złaz odbył się w Beskidzie Sądeckim, gdzie po przejściu dwóch 2-dniowych tras, uczestnicy w ilości około 100 osób spotkali się w Jaworkach k/Szczawnicy. Na mecie złazu nie zabrakło nestora polskich turystów-chemików ponad 70-cio letniego kolegi Adama Nowakowskiego z Bydgoszczy znanego nam wcześniej z Rajdów Chemików, a zwanego przez nas "Chemicznym Dziadkiem".
W lipcu, dzięki poparciu Rady Zakładowej i dużemu wkładowi pracy Glińskiego Zygmunta udało się zorganizować 14-dniowy Obóz Górski, w czasie którego 28-osobowa grupa młodzieży - dzieci pracowników naszego zakładu i wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Skopaniu mogła zwiedzić najpiękniejsze fragmenty Gorców, Pienin i Beskidu Sądeckiego. Był to bardzo udany sezon KTG, gdyż poza wyżej wymienionymi imprezami uczestniczono w liczbie około 100 osób w niżej wymienionych imprezach:

XVI Ogólnopolski Rajd Chemików "Śnieżnik 76"
XVIII Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski

Pod koniec 1976 roku z inicjatywy Kozdęby Witosława podjęto za pośrednictwem KTG ZW PTTK w Tarnobrzegu starania w celu zorganizowania przy naszym Oddziale Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT, co niewątpliwie przyczyniłoby się do zwiększenia popularyzacji turystyki górskiej nie tylko na terenie naszego Oddziału, ale też w całym regionie tarnobrzeskim. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w październiku tegoż roku.
W okresie trzyletniej kadencji poza wymienionymi już uprzednio kolegami dużą aktywnością w tej Komisji wyróżnili się: Bochniarz Stefan, Brudz Antoni, Dec Tadeusz, Faron Stanisław, Kobiela Benedykt, Lachowicz Irena i Pniak Stefan.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczestników Ilość imprez Ilość uczestników
1974 2 232 6 197
1975 3 386 5 210
1976 4 474 2 74

Odznaki GOT zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota got duza srebrna
1974 6 4 1 -
1975 19 8 5 7
1976 56 7 1 -

 

TRW GOT przy Oddziale zweryfikował w 1976 roku 52 szt. GOT.
W 1975 r. uprawnienia Przodownika TG uzyskali: Antończyk Edward i Kozdęba Witosław.

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

TOKzwPrzewodniczącym tej Komisji był Dec Tadeusz.
Był to bardzo trudny okres dla tej Komisji, która dysponując znikomą ilością bardzo wysłużonego już sprzętu - stale remontując pozostające do jej dyspozycji kajaki i pływając na wypożyczanym sprzęcie, tylko dzięki uporowi kilku aktywistów zdołała zorganizować w tych warunkach 9 własnych lokalnych spływów (Wisław, Czarna, San, Wisłoka) dla 280 uczestników, oraz uczestniczyć nie bez sukcesów (1976 rok osada Faron - Życki II miejsce w klasie K-2) w trzech kolejnych Międzynarodowych Spływach Kajakowych na Dunajcu.
W 1975 roku po utworzeniu Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Tarnobrzegu na przewodniczącego Komisji Turystyki Kajakowej tegoż zarządu powołano Deca Tadeusza. Głównie dzięki jego usilnym staraniom i wspierającego go Życkiego Bogdana udało się w 1976 roku zorganizować pierwszą, większą imprezę kajakową - I Ogólnopolski Spływ Kajakowy o Błękitną Wstęgę Wisły, w którym to spływie uczestniczyło około 70-ciu turystów - kajakarzy.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczestników Ilość imprez Ilość uczestników
1974 3 80 1 25
1975 3 80 1 19
1976 4 187 1 22

KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

odpowiedzialny Bochniarz Stefan

KOMISJA TURYSTYKI ROWEROWEJ

ktrodpowiedzialny Walat Ryszard
Komisje Narciarska i Rowerowa nie podjęły w czasie kadencji w ogóle działalności. Przyczynami tego były: brak chętnych do uprawiania tych rodzajów turystyki, oraz brak kadry i sprzętu.

KOMISJA PRZEWODNICKA

odznaka-przewodnika-bezkidzkiegoOdpowiedzialnym za pracę tej Komisji był Matias Andrzej.
W okresie tej kadencji uprawnienia przewodnickie uzyskało dalszych 10 osób - jednakże na skutek wycofania się z działalności przewodnickiej w międzyczasie znacznej ilości starych przewodników - ilość czynnych przewodników pozostających w dyspozycji była nadal niewystarczająca pomimo zmniejszenia się ilości przyjmowanych wycieczek.

Wycieczki zwiedzające KiZPS

Rok Grup Uczestników
1974 190 7675
1975 254 9701
1976 225 9254