II Walny zjazd oddziału obradujący w dniu 19.03.1970 roku podsumował dotychczasową działalność, oraz wytyczył nowe kierunki i zadania postawione przed naszą organizacją.
Dokonano wyboru nowych władz Oddziału, które ukonstytuowały się jak niżej.


Zarząd Oddziału:
Brudz Antoni - prezes
Marczewski Józef - v-ce prezes
Kobiela Benedykt - v-ce prezes
Faron Stanisław - skarbnik
Karst Anna - sekretarz
Kowalski Wiesław, Kuciel Bożena, Pabisiak Kazimierz, Piłat Henryk, Rzegocki Andrzej, Sierszeń Wiesław,
Walat Ryszard - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Osetek Tadeusz - przewodniczący
Gliński Zygmunt,Szypuła Barbara,Walas Teresa, Zadrożyński Kazimierz - członkowie

Sąd Koleżeński:

Kotula Stanisław - przewodniczący
Kamińska Iwona, Pięta Jerzy - członkowie

Okres kadencji 1970-1971 cechowała dalsza aktywizacja działalności zarówno organizacyjnej jak i statutowo - programowej. W 1971 roku otrzymano pomieszczenie w Tarnobrzegu tzw. boks z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu turystycznego. W tym też roku zakład macierzysty przydzielił Oddziałowi nowy obszerniejszy lokal w Machowie z przeznaczeniem na biuro zarządu. Oddział rozrastał się powoli, przybyły nowe koła. Istniało już 9 kół zakładowych i 4 szkolne w Zespole Szkół Górniczych.
Oddziałowi przybywało nowych członków. Intensyfikacji uległa praca statutowo - programowa. Zwiększyła się ilość wyjazdów na imprezy turystyki kwalifikowanej (rajdy, zloty, spływy) organizowane przez inne jednostki PTTK. W tym też okresie wyruszyło około 300 autokarowych wycieczek krajoznawczych, a nasi przewodnicy zakładowi oprowadzili ponad 700 grup wycieczkowych. Na kursie Organizatorów Turystyki przeszkolono 25 osób. Członkowie Oddziału pracowali społecznie przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie i remoncie sprzętu turystycznego w wypożyczalni. W 1971 roku, głównie dzięki wysiłkowi kolegów - Brudza Antoniego, Kobieli Benedykta i Walata Ryszarda Oddział nasz zorganizował pierwszą większą imprezę turystyki kwalifikowanej, którą był I Rajd "SIARKOWCÓW" na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Niestety dobrze układająca się w zarządzie Oddziału współpraca w końcowych miesiącach kadencji została zahamowana przez wzajemne nieporozumienia i osobiste urazy niektórych członków zarządu, co podzieliło go na dwa zwalczające się obozy i wywarło niekorzystny wpływ na jego działalność.
Pomimo tego jako całość kadencję ubiegłą można uznać jako bardzo udaną i korzystną dla Oddziału.

Rok Koło Członkowie
1970 13 377
1971 13 446

W 1970 roku Oddział nasz obchodził skromny jubileusz V-lecia istnienia i z tej okazji Zarząd Okręgowy PTTK w Rzeszowie wyróżnił Regionalną Odznaką PTTK "Ziemi Rzeszowskiej" (srebrna) n.w. kolegów z naszego Oddziału:
Brudz Antoni, Faron Stanisław, Gliński Zygmunt, Karaś Jerzy, Karst Anna, Kormanek Bogusława, Marczewski Józef, Motuk Zygmunt, Motyka Wojciech, Osetek Tadeusz, Słomka Henryk, Pabisiak Kazimierz, Piłat Henryk, Sierszeń Wiesław, Sobolewski Józef, Stępień Maria, Stępień Robert, Walat Ryszard.
Tą samą odznakę w stopniu złotym wyróżniona została Rada Zakładowa Przedsiębiorstwa.

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzPracą komisji kierował Kowalski Wiesław.
W latach 1970-1971 zorganizowano kolejny Kurs Organizatorów Turystyki dla 25 osób.
Z okazji VI Zjazdu PZPR przepracowano w czynie społecznym 100 roboczogodzin przy porządkowaniu terenów rekreacyjnych nad Wisłą w Tarnobrzegu. Z inicjatywy Komisji grupa członków naszego Oddziału pracowała przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie (dyplom Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku).

Wycieczki krajoznawcze zorganizowane

Rok Wycieczek Uczestników
1970 145 4950
1971 152 4552

 

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ NIZINNEJ

otpPracą Komisji kierował Walat Ryszard.
Planowano w tym okresie wyznakowanie pieszego szlaku turystycznego z Mielca przez Baranów Sandomierski - Tarnobrzeg do Sandomierza.
Przymierzano się do propagowania imprez na orientację w kołach szkolnych. Plany te jednakże nie zostały zrealizowane, a faktycznie udało się jedynie w latach 1970-1971 zapewnić udział około 30-tu uczestników w 3-ch imprezach, a to:

IV Międzynarodowy Zlot do Bystrzycy Kłodzkiej
Ogólnopolski Rajd Szlakami Wyzwolenia Rzeszowszczyzny (Roztocze)
I Rajd "ZWYCIĘSTWA" organizator Oddział PTTK Tarnobrzeg

W okresie tym członkowie naszego Oddziału zweryfikowali tylko 5 szt. OTP.

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKARSKIEJ

TOKzwPracą Komisji kierował Sierszeń Wiesław.
W 1970 roku uczestniczyliśmy tylko w kolejnym XXIX Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu, oraz zorganizowano tzw. przedspływ Wisłą z Woli Zdakowskiej do Tarnobrzega.
Planowano w tym roku zorganizowanie szkółki kajakowej dla młodzieży, czemu na przeszkodzie stanął brak sprzętu. Brak było nowych kajaków, a stare mocno już podniszczone i stale remontowane nie nadawały się do tego celu i w dodatku było ich zbyt mało.
W 1971 roku zorganizowano przedspływ z Mielca do Tarnobrzega, oraz uczestniczono w XXX Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu, gdzie nasza osada Faron Stanisław - Życki Bogdan zajęła w kategorii K-2 32 miejsce. Nadmienić należy, że krzywdząca pomyłka sędziów (sklasyfikowano ich w niewłaściwej klasie) odebrała im pewne III miejsce. W okresie tej kadencji czynnie działali w KTK koledzy: Dec Tadeusz, Dorsz Edward, Faron Stanisław, Karaś Jerzy i Życki Bogdan.
W okresie kadencji uczestnicy spływów zdobyli 15 szt. TOK.

 

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczestników Ilość imprez Ilość uczestników
1970 1 15 1 20
1971 1 24 1 24

 

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

got mala srebrnaPracą tej Komisji kierował Faron Stanisław.
Współpracowali z nim koledzy: Kobiela Benedykt i Walat Ryszard. Efektem zgodnego działania wyżej wymienionych był dalszy, znaczny wzrost zainteresowania turystyką górską wśród członków Oddziału i pracowników naszego przedsiębiorstwa, co uwidoczniło się nie tylko zwiększeniem ilości wyjazdów na imprezy górskie, ale też i wzrostem liczby uczestników. Zwiększyła się również ilość weryfikowanych Odznak Turystyki Górskiej.
W 1970 roku uczestniczyliśmy w imprezach jak najniżej:

IV Zlot "Jabłonki" (Bieszczady)
XVI Ogólnopolski świętokrzyski Rajd Nocny
XII Ogólnopolski Zlot do Dukli (Beskid Niski)
IV Międzynarodowy Zlot do Bystrzycy (Sudety)
XV Wiosenny Ogólnopolski Rajd Górski (Beskid Sądecki)
XVI 1-Majowy Rajd Świętokrzyski
XV Międzynarodowy Rajd Leninowski (Podtatrze)
X Ogólnopolski Rajd Chemików (Beskid Sądecki)

Łącznie w 1970 roku w imprezach górskich uczestniczyło ponad 400 osób.

W 1971 roku uczestniczyliśmy w imprezach jak najniżej:

V Zlot "Jabłonki" (Bieszczady)
XVII Ogólnopolski 1-Majowy Rajd Świętokrzyski
XVI Wiosenny Ogólnopolski Rajd Górski (Bieszczady)
XVII Ogólnopolski świętokrzyski Rajd Nocny
XI Studencki Rajd Szlakiem Skalnych Grzybów (Sudety)
XIII Ogólnopolski Rajd do Dukli (Beskid Niski)
XI Ogólnopolski Rajd Chemików (Beskid Sądecki)

W imprezach tych uczestniczyło łącznie około 300-tu turystów z naszego Oddziału.

W tym też 1971 roku wysiłkiem aktywu całego Oddziału, a szczególnemu zaangażowaniu Komisji Turystyki Górskiej i prezesa Oddziału udało się zorganizować i wprowadzić na stałe do kalendarza imprez turystycznych własną pierwszą większą imprezę turystyki kwalifikowanej, którą był I Rajd "SIARKOWCÓW" zorganizowany z okazji 500-nej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Rajd przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się na 3-ch dwu i trzydniowych trasach na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej z zakończeniem na ruinach zamku w Ogrodzieńcu. Uczestniczyło w tej imprezie około 140-tu turystów - przeważnie z naszego Oddziału. Uczestnicy poza tradycyjnymi znaczkami radowymi i proporcami otrzymali ponadto pamiątkowe medale z siarki.
Imprezę przeprowadzoną w terenie nizinnym umieszcza się wyjątkowo w sprawozdaniu z działalności Komisji Turystyki Górskiej z uwagi na fakt, że jej inicjatorami i wykonawcami byli głównie działacze KTG i w latach następnych zamierzano umiejscawiać ten rajd w terenach górskich.
Od 1965 roku tj. od daty powstania Oddziału i zarazem KTG do 1971 roku włącznie turyści z naszego Oddziału zweryfikowali łącznie 109 szt. Odznak Turystyki Górskiej. Tak mała stosunkowo ilość weryfikowanych odznak GOT w stosunku do ilości uczestników imprez górskich wynikała z faktu braku w Oddziale własnego Przodownika GOT, a najbliższy mieszkał w Mielcu. Również odległość do najbliższego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT w Rzeszowie i w związku z tym konieczność każdorazowego przewożenia lub przesyłania książeczek GOT nie sprzyjała akcji zdobywania odznak.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczestników Ilość imprez Ilość uczestników
1970 - - 8 425
1971 1 140 7 286

Odznaki GOT zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota
1970 34 6 -
1971 12 20 3

Z kronikarskiego obowiązku wypada odnotować, że pierwszymi zdobywcami małych złotych GOT w Oddziale zostali: Karst Anna, Kotula Stanisław i Osika Jerzy.

KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

Przewodniczył tej Komisji Rzegocki Andrzej.
W roku 1970 zdołano zapewnić tylko udział 10-ciu turystów - narciarzy z naszego Oddziału w Centralnym Rajdzie Narciarskim CRZZ w Bieszczadach.
W 1971 roku zorganizowano wyjazd sobotnio - niedzielny dla 25-ciu osób w rejon Magury Małastowskiej w Beskidzie Niskim. Ponadto w latach tych w okresie zimy zorganizowano kilka kuligów w Baranowie Sandomierskim.
W okresie tej kadencji 6 osób zdobyło Górską Odznakę Narciarską.

KOMISJA PRZEWODNICKA

odznaka-przewodnika-bezkidzkiegoPracą tej Komisji kierował Piłat Henryk.
W okresie tej kadencji notowano niesłabnący napływa wycieczek zwiedzających nasz macierzysty zakład. Z jednej strony było to wynikiem większego nasilenia rozwoju w tym czasie tzw. turystyki masowej, z drugiej zaś szczególnie unikalnym w skali krajowej charakterem produkcji naszego kombinatu.

 

Wycieczki zwiedzające KiZPS

Rok Grup Uczestników
1970 400 15000
1971 320 12400