I Walny zjazd oddziału odbył się w dniu 27.02.1968 r. Na Zjeździe podsumowano dotychczasową działalność, oraz dokonano wyboru nowych władz Oddziału, które ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Motuk Zygmunt - prezes
Marczewski Józef - v-ce prezes
Rzegocki Andrzej - v-ce prezes
Stępień Maria - skarbnik
Pabisiak Kazimierz - sekretarz
Koszela Bogumiła, Południak Zdzisław, Półćwiartek Zofia, Sierszeń Wiesław, Szandała Zbigniew, Zadrożyński Kazimierz - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Sobolewski Józef, Jakubowicz Antoni, Osetek Tadeusz

Sąd Koleżeński:

Karst Anna, Araszkiewicz Leszek, Durzyński Ryszard, Dziuba Stanisław, Gil Zdzisław

Kadencje zarządów w latach 1965 - 1969 obfitowały we wzloty i upadki - wiele entuzjastycznie podejmowanych akcji, czy zamierzeń nie doczekało się urzeczywistnienia z powodu ich nierealności lub z przyczyn obiektywnych, niezależnych od zarządów. Trzeba jednak przyznać, że włożono wiele zapału oraz społecznej pracy i wiele inicjatyw zrealizowano, z czego aktywiści Oddziału mieli zadowolenie, a pracownicy zakładu pożytek. Wzrastała systematycznie ilość członków organizacji i kół na terenie zakładu.

W składach zarządu trwała ciągła rotacja, jedni koledzy odchodzili z pracy w zarządzie, innych skreślano za brak aktywnej działalności, a w ich miejsce powoływano nowych. Po rezygnacji Motuka Zygmunta z prezesury od maja 1968 roku działalnością Oddziału kierował Brudz Antoni.
W omawianym okresie zarząd zajmował się głównie pracą organizacyjną, w mniejszym zaś stopniu działalnością programową. W 1967 uzyskano od zakładu skromne pomieszczenie w Machowie dla biura zarządu Oddziału, zakupiono niewielką ilość podstawowegosprzętu turystycznego (namioty, materace, plecaki, kajaki składane) organizując jednocześnie jego wypożyczanie. Brak było jeszcze pomieszczenia na zorganizowanie typowej wypożyczalni sprzętu turystycznego. Powstała również niewielka biblioteczka (przewodniki, mapy).
Podpisano 18.03.1968 roku porozumienie między Radą Zakładową KiZPS "Siarkopol", a Oddziałem Zakładowym PTTK, na mocy którego - przekazano Oddziałowi całokształt uprawnień związanych z organizacją wycieczek z terenu przedsiębiorstwa.
W tym okresie zarząd Oddziału nie czuł się jeszcze na siłach, by zorganizować, własną większą imprezę turystyki kwalifikowanej, gdyż brak było jeszcze zarówno kadry programowej jak i doświadczenia. Jednakże udało się zorganizować kilka wyjazdów na rajdy górskie, narciarskie i spływy kajakowe - organizowane przez inne ogniwa PTTK.
Szczególnym powodzeniem wśród członków Oddziału zaczęły się cieszyć niektóre imprezy cykliczne, jak przykładowo: Zlot "Jabłonki", Ogólnopolski Rajd Chemików czy Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu.
Pojawili się na terenie Oddziału pierwsi zdobywcy odznak turystyki kwalifikowanej, zalążek przyszłej kadry programowej.

Stan organizacyjny Oddziału:

Rok Koło Ilość członków
1965-1966 brak danych brak danych
1967 4 270
1968 5 228
1969 9 292

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzDziałalnością tej Komisji kierowali kolejno koledzy:
Pabisiak Kazimierz (1965 - 1967)
Kobiela Benedykt (1968 - 1969)
Jako podstawową komisję powołano ją na zebraniu założycielskim Oddziału. Zajmowała głównie organizowaniem tzw. turystyki masowej, a więc upowszechnianiem autokarowych wycieczek krajoznawczych, sporządzaniem rocznych planów zbiorczych wycieczek zakładowych i szkolnych, oraz ich realizacją. Do 1968 roku to jest do czasu powołania Komisji Przewodnickiej zajmowała się również organizacją przewodnictwa zakładowego (wycieczki zwiedzające zakład).
W latach tych zorganizowano dwa kursy, których absolwenci w łącznej liczbie 45 uzyskali uprawnienia Organizatorów Turystyki, co przyczyniło się znacznie do zaktywizowania pracy w kołach. W tym okresie zorganizowano wyjazdy niżej wymienionych ilości wycieczek dla pracowników zakładu i młodzieży szkolnej.

Rok Wycieczki Uczestnicy
1966 75 2500
1967 85 3000 
1968 106 4115 
1969 164 6700

Komisja ta czynnie włączała się do różnorodnych czynów i akcji, zarówno tych organizowanych przez Zarząd Główny PTTK jak i ogólnopolskich, przykładowo: w 1969 roku z okazji XXV-lecia PRL w akcji "Szlakami Polski Ludowej" zapewniono udział 621 osób z terenu naszego przedsiębiorstwa.

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ NIZINNEJ

otpPracą tej Komisji kierował Pniak Stefan.
Formalnie komisja ta powstała jednocześnie z powstaniem Oddziału - jednakże zdominowana na jego terenie przez znacznie atrakcyjniejsze formy działania Komisji Turystyki Górskiej pozostawała w cieniu i długo nie mogła rozwinąć skrzydeł. Brak było na terenie Oddziału oraz zakładu tradycji i chętnych do pieszych wędrówek po terenach nizinnych. Brak było również kwalifikowanej kadry przodownickiej. Pierwszy przewodniczący tej Komisji usiłował zaktywizować ją do działania, ale efekty jego pracy z przyczyn jak wyżej były bardzo mizerne.

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

got mala srebrnaPrzewodniczył tej Komisji w latach 1968 - 1969 Kobiela Benedykt.
KTG powołano w 1965 roku jako jedną z podstawowych komisji w Oddziale. W początkowym okresie swojego istnienia działała słabo, a pierwszym śladem jej istnienia był udział nielicznych jeszcze grup (łącznie 30-tu uczestników) w 2-ch górskich imprezach w 1967 roku a to: I Zlot "Jabłonki" i VII Ogólnopolski Rajd Chemików "Sudety 67". Dopiero, gdy kierownictwo tej Komisji objął w następnym roku Kobiela Benedykt zaczęła ona działać dużo prężniej.

W tym też (1968) roku uczestniczyliśmy w ogólnej liczbie 140 osób w niżej wymienionych imprezach:

II Zlot "Jabłonki" (Bieszczady)
XIII Ogólnopolski Wiosenny Rajd Górski (B.Sądecki)
XV Rajd Przyjaźni
Zlot do Soliny
VIII Ogólnopolski Rajd Chemików "Jura 68"

Ponadto zorganizowano dwie własne górskie wycieczki kwalifikowane (Beskid Śląski i Góry Świętokrzyskie), w których uczestniczyło łącznie 51 osób. Pojawili się w Oddziale pierwsi zdobywcy Górskiej Odznaki Turystycznej.

W 1969 roku uczestniczyliśmy w kolejnych górskich imprezach:

III Zlot "Jabłonki"
XIV Ogólnopolski Wiosenny Rajd Górski (B.Sądecki)
XII Ogólnopolski Zlot do Dukli (Beskid Niski)
XVI Ogólnopolski Rajd Przyjaźni (Bieszczady)
III Rajd Górski Pracown.Przem.Lotniczego (Bieszczady)
IX Ogólnopolski Rajd Chemików (Bieszczady)

Byliśmy współorganizatorem tej ostatniej imprezy - w związku z czym oddziałowa KTG opracowała i prowadziła trasę 6-dniową. W imprezach powyższych uczestniczyliśmy w ilości około 200 osób. Ponadto zorganizowano dwie własne kwalifikowane wycieczki górskie w Beskid Żywiecki oraz Tatry, w których wzięło udział łącznie 40 uczestników.
Komisja Turystyki Górskiej skupiła najbardziej prężny aktyw w Oddziale i zaczęła być wiodącą komisją na jego terenie.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczestników Ilość imprez Ilość uczestników
1967 - - 2 30
1668 2 51 5 139
1969 2 40 6 182

Odznaki GOT zweryfikowane przez członków Oddziału:

Rok got mala brazowa got mala srebrna
1967 4 -
1968 7 -
1969 19 4

KOMISJA TURYSTYKI WODNEJ

TOKzwPracą tej Komisji kierowali kolejno:
Stępień Robert(1968) i Sierszeń Wiesław (1969)
Komisja powstała w 1965 roku, nie przejawiając w początkowym okresie większej działalności.
W 1967 roku zorganizowano trzy lokalne spływy Wisłą, w których uczestniczyło 70 osób. W 1968 roku praca komisji ożywiła się nieco, lecz działalność przejawiała się głównie w uczestniczeniu w spływach organizowanych przez inne oddziały PTTK. W 1968 roku nasi wodniacy uczestniczyli w XXVII Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu, a ponadto w spływie Obrą w łącznej ilości 26 osób. Zorganizowano również tzw.przedspływ z Woli Zdakowskiej do Tarnobrzega, w którym uczestniczyło 32 osoby.
W 1969 roku uczestniczono w XXVIII Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu, Międzynarodowym Spływie na Mazurach, oraz XI Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Sanem. Ponadto zorganizowano dwie własne imprezy na Wiśle dla 34 osób. W tym też okresie zakupiono 7 szt. kajaków pneumatycznych, oraz rozważano koncepcję przejęcia używanego sprzętu wodnego od Klubu Sportowego "Siarka" - z czego jednak zrezygnowano z uwagi na znaczny stopień zniszczenia tego sprzętu i brak funduszy na jego remont. Brak było również pomieszczenia na składowanie kajaków. Usiłowano zrealizować budowę zadaszenia na kajaki w rejonie przystani nad Wisłą w Tarnobrzegu - nie otrzymano jednak zgody na jego lokalizację.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczestników Ilość imprez Ilość uczestników
1967 3 70 - -
1668 1 32 2 26
1969 2 34 3 46

KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

Działali w tej Komisji trzej koledzy Lipowski Wojciech, Rzegocki Andrzej oraz Lipiński Andrzej.
Powstała w 1966 roku. Najpierw był duży zapał i wiele dobrych chęci nielicznej grupki miłośników tego rodzaju turystyki. Były szerokie plany rozwoju działalności jak: "białe niedziele",zorganizowanie szkółki narciarskiej itp. Zakupiono w tym okresie 11 par nart ze skromnych funduszy Oddziału. Komisja jako jedyna w Oddziale dysponowała kadrą w postaci 2-ch Przodowników GON, co pozwalało optymistycznie patrzeć w przyszłość - a jak wyglądała realizacja tych planów? Już w 1966 roku nieliczna grupa entuzjastów turystyki narciarskiej wzięła udział w rajdzie narciarskim w Bieszczadach. W 1967 roku uczestniczono w XII Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim Górników w Bieszczadach w ilości 28 osób i VII Ogólnopolskim Rajdzie Bieszczadzkim (20 osób).
W 1968 roku KTN była współorganizatorem VIII Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego Chemików organizowanego przez Związek Zawodowy Chemików (opracowanie i prowadzenie jednej z tras w Bieszczadach). Braliśmy również udział w XI Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim w Tatrach. Łącznie w obu tych imprezach uczestniczyło 44 osoby z naszego Oddziału. W 1969 roku uczestniczyliśmy w skromnej ilości 29 osób w takich imprezach jak:

IX Ogólnopolski Górniczy Zlot Narciarski ZZG (Beskid Śląski)
XIV Wysokogórski Rajd Narciarski (Tatry)
IX Ogólnopolski Rajd Narciarski (Bieszczady)

W okresie tym 6 osób zdobyło Górską Odznakę Narciarską.

KOMISJA PRZEWODNICKA

odznaka-przewodnika-bezkidzkiegoPrzewodniczącym tej Komisji był Pabisiak Kazimierz.
Formalnie zorganizowano tą Komisję w 1968 roku, ale genezy jej powstania należy szukać znacznie wcześniej, kiedy to jeszcze w 1963 roku z inicjatywy Motuka Zygmunta (wtedy przewodniczącego Rady Zakładowej) powstało owo wspomniane już na wstępie nie zalegalizowane koło PTTK, którego prezesem został Justkowski Jan. Bezpośrednim bodźcem do jego założenia było nie co innego, jak konieczność zorganizowania przewodnictwa zakładowego. Pomimo braku oficjalnego zezwolenia na udostępnienie zakładu do zwiedzania ze strony kompetentnych władz - to faktycznie za każdorazową zgodą Dyrektora Naczelnego już wtedy oprowadzano pojawiające się w Machowie liczne wycieczki. W 1963 roku zorganizowano też pierwszy kurs Przewodników Zakładowych (35 absolwentów).
W 1965 roku z chwilą powstania Oddziału zakładowego PTTK w Machowie zarząd nie powołał Komisji Przewodnickiej ponieważ zakład nasz nadal formalnie nie był udostępniony do zwiedzania,a obsługą tzw."dzikich" wycieczek zajmowała się Komisja Krajoznawcza nie rejestrując ich jednak i stąd brak danych odnośnie ilości zwiedzających w tym okresie.
W 1967 roku uzyskano wreszcie przedmiotową zgodę, co stało się podstawą do zorganizowania już w pełni legalnego przewodnictwa zakładowego. W tym jeszcze roku zdołano przyjąć 365 grup wycieczkowych, co świadczyło o słuszności decyzji. W 1968 roku zorganizowano kurs przewodnicki, którego uczestnicy w liczbie 30-tu osób otrzymali uprawnienia państwowe Przewodników Zakładowych.
W następnym roku zorganizowano kolejny kurs, który ukończyło 15 osób.

Wycieczki zwiedzające KiZPS

Rok Grup Uczestników
1967 365 15000
1968 376 15000
1969 461 18997