IX walny zjazd oddziału odbył się w dniu 17.04.1994 r. Po przyjęciu sprawozdania ustępujących władz uchwalono m.in. zmniejszenie ilości członków zarządu z 13-tu do 9-ciu. Po dyskusji i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi dokonano wyboru nowych władz Oddziału, które ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Antończyk Edward - prezes
Zych Tadeusz - v-ce prezes
Walat Ryszard - v-ce prezes
Pawełczak Krzysztof - skarbnik
Gliński Zygmunt - sekretarz
Brudz Antoni, Gonciarz Alicja, Grdeń Wiesław, Stybel Aleksander - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:
Kozdęba Witosław - przewodniczący
Betlej Feliks, Winiarski Mieczysław - członkowie

Sąd Koleżeński:
Justkowski Jan - przewodniczący
Osetek Tadeusz, Majda Danuta - członkowie

Burzliwe obrady Zjazdu zapowiadały kolejną trudną kadencję. Nastąpiło znaczne "przemeblowanie" we wszystkich władzach Oddziału - nie ostatnie jednak, jak pokazała przyszłość. Początkowo nic nie zapowiadało kolejnego kryzysu. Oddział czerpał zyski z działalności BORT-u, głównie ze świadczonych usług transportowych, wynajmu lokali oraz lokat kapitałowych.
O ile w 1994 roku transport wykazał zysk, to bilans za 1995 rok wykazał na tym odcinku działalności stratę. Przyczyniła się do tego nadmierna eksploatacja autokarów w często trudnych warunkach klimatycznych. Dominowały w tym okresie przejazdy handlowe do Włoch - przeciążone autokary coraz częściej ulegały awariom. W wysokich temperaturach (Sycylia) mnożyły się "wystrzały" opon. Temu zarząd zapobiegać nie był w stanie. Rosły też nieustannie koszty paliwa i części zamiennych.
Już w styczniu 1996 r. padł na posiedzeniu zarządu po raz pierwszy wniosek o zredukowanie ilości autokarów. Ponowiono go w marcu tegoż roku, by ostatecznie sprzedać jeden z autokarów w lipcu 1996 roku.
Na ujemny bilans działalności transportu zwracała zarządowi uwagę Komisja Rewizyjna Oddziału. Niezrozumiały sprzeciw części członków zarządu powodował narastające straty w transporcie. Było to także przyczyną różnych tarć i animozji w samym zarządzie.
Straty w transporcie rekompensowane były dochodami z czynszów i lokat bankowych.
Do powstania strat w transporcie w znacznym stopniu przyczyniło się Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowe "MASTUR" w Sandomierzu, które nie dokonało zapłaty za 3 kolejne wynajmy autokarów na wyjazdy do Włoch, czym naraziło nasz Oddział na duże straty finansowe (ok. 17 000 zł). Sprawa została skierowana do sądu i w ostatecznym rezultacie wygrana, lecz zabiegi komornika o ściągnięcie należności jak na razie są bezskuteczne.
Do plusów w działalności zarządu w okresie kadencji zaliczyć należy fakt, że nie żałowano środków na dopłaty do działalności programowej.
W strefie tej działalności nie udała się próba reaktywowania Rajdu "ZWYCIĘSTWA" (odbył się tylko jeden), ale udało się wznowić organizację Rajdu "PORYTOWE WZGÓRZE". Ostatecznej likwidacji natomiast uległ Rajd "SZKOLNY" z uwagi na brak chęci współpracy ze strony kuratorium.
Wprowadzono natomiast do kalendarza imprez turystycznych nową cykliczną imprezę Zlot "WETERANÓW".
Z braku kadry organizatorów i sprzętu ostatecznej likwidacji uległy spływy kajakowe. Reasumując, w turystyce kwalifikowanej, jeśli chodzi o uczestnictwo w imprezach - nadal zaznacza się tendencja spadkowa.

1985 - 1988 średnia roczna ilość uczestników z Oddziału 570 osób
1989 - 1993 średnia roczna ilość uczestników z Oddziału 365 osób
1994 - 1996 średnia roczna ilość uczestników z Oddziału 295 osób

Stan organizacyjny oddziału

Rok Koła Członkowie
1994 3 78
1995 2 100
1996 2 130

Zgodnie z uprzednimi założeniami zmniejszono ilość kół z 7-miu do 2-ch. Po bardzo głębokiej zapaści w latach 1992-1994 ilość członków Oddziału znacznie wzrosła, choć na pewno nie na miarę możliwości zarządu.
W okresie tej kadencji uwypuklić trzeba niespotykaną dotychczas ilość zmian (rezygnacje, zmiany pełnionych funkcji) w zarządzie i pozostałych władzach Oddziału.

Kalendarium zmian:

17.08.1994 Antończyk Edward zrezygnował z funkcji prezesa i pracy w z-dzie
25.08.1994 Zych Tadeusz zrezygnował z funkcji v-ce prezesa (członek z-du)
17.10.1994 Betlej Feliks zrezygnował z f.członka Komisji Rewizyjnej
17.10.1994 Zaliński Szczepan powołany na f.członka Komisji Rewizyjnej
26.10.1994 Gonciarz Alicja zrezygnowała z funkcji członka zarządu
26.10.1994 Reczek Barbara powołana na funkcję członka zarządu
26.10.1994 Pawełczak Krzysztof odwołany z funkcji skarbnika i powołany na funkcję sekretarza
26.10.1994 Brudz Antoni z funkcji członka z-du powołany na funkcję skarbnika
26.10.1994 Gliński Zygmunt odwołany z f.sekretarza pozostając członkiem zarządu
26.10.1994 Grdeń Wiesław z f.członka z-du powołany na f.v-ce prezesa
26.10.1994 Sadrakuła Jacek powołany na funkcję członka zarządu
25.01.1995 Walat Ryszard z v-ce prezesa wybrany prezesem Oddziału
13.02.1995 Sadrakuła Jacek z czł. z-du powołany na f. v-ce prezesa
26.07.1995 Gliński Zygmunt odwołany z funkcji członka zarządu
10.08.1995 Maślanka Bogdan powołany na funkcje członka zarządu
22.06.1995 Kozdęba Witosław rezygnuje z f. przewodn.Kom.Rew. (członek KRO) Zaliński Szczepan powołany na f.przewodn. Kom.Rew.
3.11.1995 Justkowski Jan zrezygnował z f. przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i członkowstwa w PTTK

W latach 1994 - 1996 za działalność społeczną w Oddziale Zarząd Główny PTTK wyróżnił kolegów:
Dyplom ZG PTTK
Foc J., Majda D., Majda Z., Reczek B., Sadrakuła J., Winiarski H., Zych T.
ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ (srebrna)
Gonciarz A., Maślanka B., Reczek B., Szymański L., Winiarski H.
ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ (złota)
Dec T., Grdeń W., Walat R., Winiarski M.
HONOROWA ODZNAKA PTTK (srebrna)
Szymański L., Zaliński Sz.
HONOROWA ODZNAKA PTTK (złota)
Czajka E., Dec T., Grdeń W., Pawełczak K., Stybel A.,Szajowski M.,Walat R.,Winiarski M.

 

KLUB TURYSTYKI PIESZEJ I GÓRSKIEJ

gotPrezesem Klubu był Walat Ryszardotp

W okresie kadencji zorganizowano:

1994

XII Rajd "NOC w GÓRACH" (Jura)
VI Rajd "ZWYCIĘSTWA" (Sulisławice)
XIX Rajd "KWASIARZY" (Beskid Niski)
XXIV Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady)
I Zlot "WETERANÓW" (Pieniny)

1995

XIII Rajd "NOC w GÓRACH" (Jura)
XX Rajd "KWASIARZY" (Bieszczady)
XXV Rajd "SIARKOWCÓW" (Beskid Śląski)
XIV Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"
Zakończenie sezonu (Beskid Niski)

1996

XIV Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XXI Rajd "KWASIARZY" (Beskid Niski)
XXVI Rajd "SIARKOWCÓW" (Gorce)
XV Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"

W czasie kadencji nie uczestniczyliśmy w imprezach obcych.

 

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1994 2 100 3 172
1995 2 97 3 298
1996 1 47 3 171

Odznaki OTP i GOT zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok OPT GOT
opt popularna opt mala brazowa opt mala srebrna got popularna got mala brazowa  got mala srebrna got mala zlota
1994 4 3 - - - - -
1995 2 4 - 17 4 1 -
1996 2 4 1 10 10 1 1

Oddziałowa KTP w latach 1994-1996 zweryfikowała łącznie 64 szt. OPT

TRW GOT przy Oddziale zweryfikował w latach 1994-1996 287 sz. GOT
1996 uprawnienia Przodownika TG otrzymał Maślanka Bogdan.

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzDziałalnością tej Komisji kierował Antończyk Edward
Na skutek zmian w personalnych w zarządzie (m. in. odejście prezesa Antończyka oraz rezygnacji z działalności części członków tej Komisji) nie podjęła ona żadnej działalności w okresie kadencji.

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

opt mala zlotyPracą tej Komisji kierował Grdeń Wiesław.

Ponieważ zgodnie z uchwałą zarządu nadal organizacją imprez turystyki pieszej nizinnej zajmował się Klub Turystyki Górskiej i Pieszej, KTP, wspomagając Klub w organizacji imprez przeprowadzanych w terenach nizinnych w głównej mierze zajęła się, w porozumieniu z właściwą komisją Zarządu Głownego PTTK, odnawianiem turystycznych szlaków pieszych znajdujących się na terenie byłego województwa tarnobrzeskiego.

w 1995 roku odnowiono 164 km szlaków
w 1996 roku odnowiono 256 km szlaków