III walny zjazd oddziału odbył się w dniu 22.02.1972 roku. Zjazd obradował w niezdrowej atmosferze wyrównania osobistych porachunków i wzajemnych oskarżeń skłóconych pod koniec ubiegłej kadencji niektórych członków ustępującego zarządu. W sumie spory szły o rzeczy drobne, niegodne rozstrzygania na forum zjazdu. Zarząd otrzymał absolutorium, a po burzliwej, częściowo tylko rzeczowej dyskusji dokonano wyboru nowych władz Oddziału. Efektem sporów, o których była mowa wyżej były duże zmiany personalne w składzie zarządu, a wybrane władze Oddziału ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Gliński Zygmunt - prezes
Bochniarz Stefan - v-ce prezes
Kozdęba Witosław - v-ce prezes
Krzemińska Urszula - skarbnik
Stępień Robert - sekretarz
Konieczkowska Anna, Kuryło Witold, Marczewski Józef, Pabisiak Kazimierz, Todor Marian, Wnuk Józef - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Osetek Tadeusz - przewodniczący
Karst Anna, Mrowczyk Alicja - członkowie

Sąd Koleżeński:

Kotula Stanisław - przewodniczący
Kamińska Iwona, Puchała Bogdan - członkowie

Nowy Zarząd znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji, gdyż większość jego członków nie miała doświadczenia w pracy organizacyjnej PTTK. W dokumentacji i archiwum biura zastano bałagan, a członkowie poprzedniego zarządu zajęli postawę wyczekującą udzielając niechętnie skąpych wyjaśnień.
W trakcie trwania kadencji trzeba było zmienić księgowych i pracownice etatowe biura zarządu. Działalność części członków zarządu ograniczała się do sporadycznego uczestnictwa w posiedzeniach. Ci zaś członkowie zarządu, którzy sprawę kierowania pracą Oddziału potraktowali poważnie, uwikłani w wiele spraw nie załatwionych, a pozostawionych w spadku przez poprzedni zarząd, osamotnieni w szukaniu i wypracowywaniu, własnych form działania częstokroć nie znajdowali czasu na to, by ingerować w działalność kół, występować z ciekawymi nowymi inicjatywami czyli po prostu inspirować je do żywszego działania.
W kołach natomiast z małymi wyjątkami (Koło przy Kopalni Machów i Koło przy Zakładzie Produkcji Kwasu) działalność wyraźnie osłabła. Brak było oddolnej inicjatywy. Podobnie było z kołami szkolnymi, gdzie zaważył brak chętnego do pracy społecznego opiekuna tych kół.
Rada Zakładowa również w tym okresie zbyt mało interesowała się poczynaniami Oddziału. Brak było współpracy ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej.
Jednakże mimo tych rozlicznych kłopotów, spadku ilości kół na skutek ich reorganizacji, oraz przejściowego spadku ilości członków w 1972 roku, kiedy to dokonano pierwszej od czasu powstania Oddziału weryfikacji członków na skutek czego z rejestrów Oddziału znikły tzw. "martwe dusze" - zarząd zaczynał pracować sprawniej.
W 1973 roku nastąpiła wyraźna poprawa w pracy zdekompletowanego nieco zarządu, kiedy to załatwiono pomyślnie sprawy kadrowe biura zarządu, dokonano przeglądu i naprawy całości posiadanego sprzętu turystycznego w wypożyczalni, którą w międzyczasie wyposażono w regały. Drogą zakupu uzupełniono sprzęt turystyczny zwiększając znacznie jego asortyment (śpiwory, butle gazowe z palnikami, skafandry). Uzyskano pomieszczenie w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na ciemnię fotograficzną i zakupiono do niej niezbędne, podstawowe wyposażenie.
Drogą przebudowy powiększono lokal biura zarządu. Uporządkowano dokumentację i archiwum biura Oddziału. W tym też roku zorganizowano w Baranowie Sandomierskim na zlecenie Zarządu Okręgu PTTK w Rzeszowie kurs Strażników Ochrony Przyrody. Nie zaniedbywano również pracy programowej, czego dowodem było zorganizowanie w tym okresie 2-ch kolejnych Rajdów "SIARKOWCÓW", oraz liczny udział zorganizowanych grup naszych członków w rajdach, zlotach i spływach organizowanych przez inne oddziały.
Trzeba też wspomnieć, że na początku tej kadencji padł wniosek o założenie i prowadzenie kroniki Oddziału - ale od wniosku do jego realizacji upłynąć miało jeszcze sporo czasu.

Stan organizacyjny

Rok Koła Członkowie
1972 10 305
1973 10 458

W okresie kadencji w zarządzie zaszły zmiany i tak:

1972 Wnuk Józef odszedł z zarządu
1973 Todor Marian odszedł z zarządu (wyjazd z Tarnobrzega)
1973 Konieczkowska Anna odeszła z zarządu(wyjazd z Tarnobrzega)
1973 Zapolski Józef powołany w skład zarządu

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzW 1972 roku pracą Komisji kierował Todor Marian, a od 1973 roku Gliński Zygmunt.
O ile w 1972 roku utrzymywał się stale postępujący wzrost ilości organizowanych wycieczek, to w 1973 roku zarysowała się tendencja spadkowa. Przyczyną były kłopoty zakładu związane ze starzeniem się taboru i coraz większym jego brakiem. Poprawiła się za to znacznie organizacja wycieczek, których większość prowadzili obecnie przeszkoleni Organizatorzy Turystyki. Teraz więcej wycieczek kierowało się w mniej znane turystycznie regiony kraju, zmniejszyła się natomiast ilość wyjazdów tradycyjnymi trasami (Kraków, Warszawa, Trójmiasto).
Przyjęto i stosowano w tym okresie zasadę, że organizowana wycieczka w region górski np. do Zakopanego obowiązkowo w preliminarzu musiała mieć uwzględnione usługi przewodnickie, by uczestnicy nie spędzali czasu wyłącznie na zwiedzaniu Krupówek i zakupach, ale także zażywali bardziej efektywnego - czynnego wypoczynku. Przyjmowane to było początkowo niechętnie przez uczestników z uwagi na wzrost kosztów.

Wycieczki krajoznawcze zorganizowane

Rok Wycieczki Uczestnicy
1972 175 6237
1973 127 4177

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ NIZINNEJ

otpW okresie kadencji 1972-1973 zarząd Oddziału nie powołał tej Komisji, rezygnując okresowo z popularyzacji i rozwijania turystyki pieszej nizinnej. W okresie tym uczestniczyliśmy tylko w 2-ch imprezach a to:
Rajd z Jodełką (okolice Puław)
Rajd "W otchłań wieków" (Jura Krakowsko - Częstochowska)
W łącznej ilości 17-tu osób.
W roku 1973 Kozdęba Witosław wydelegowany na kurs organizowany przez okręgowa KTP w Rzeszowie uzyskał uprawnienia Przodownika TP.

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

got mala srebrnaPracą Komisji kierował Kozdęba Witosław.
W 1972 roku z okazji 150-tej rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza zorganizowano II Rajd "SIARKOWCÓW" w terenie Pogórza Przemysko - Dynowskiego z zakończeniem w Krasiczynie. Rajd odbył się na trzech trasach 2 i 3-dniowych. Uczestniczyło w nim ponad stu turystów. Ponadto zorganizowano kwalifikowaną wycieczkę w Sudety. W tym też roku Oddział nasz był reprezentowany przez około 250-ciu turystów w niżej wymienionych imprezach ogólnopolskich.

VI Zlot"Jabłonki" (Bieszczady)
XVIII Ogólnopolski 1-Majowy Rajd Świętokrzyski
XVII Ogólnopolski Wiosenny Rajd Górski (Beskid Sądecki)
XII Ogólnopolski Rajd Chemików "Zagórze 72"(B.Śląski)

W 1973 roku zorganizowano z okazji XXX-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego na trasach Beskidu Niskiego III Rajd "SIARKOWCÓW" z zakończeniem w Hucie Polańskiej. Dwie 3-dniowe trasy zgromadziła łącznie ponad 120 uczestników. Sztandarowa impreza naszego Oddziału zaczęła cieszyć się coraz większym zainteresowaniem, czego dowodem był udział w niej drużyn z Mielca, Nowej Dęby, Rzeszowa, Skarżyska, Nowego Sącza, Niska i reprezentantów Wojska Polskiego z Przemyśla. Niska, jak na apetyty działaczy KTG frekwencja w rajdzie była efektem pozbawienia możliwości uczestniczenia w imprezie młodzieży z Zespołu Szkół Górniczych w Tarnobrzegu, czego bezpośrednią i jedyną przyczyną był po prostu brak opiekuna z ramienia władz szkoły.

Ponadto zorganizowano kwalifikowaną wycieczkę w Beskidy Zachodnie. W tym też roku nasi "górale" uczestniczyli w łącznej ilości około 200 osób w poniższych imprezach:

VII Zlot "Jabłonki" (Bieszczady)
XVIII Ogólnopolski Wiosenny Rajd Górski (Beskid Sądecki)
XIII Ogólnopolski Rajd Chemików (Beskid Śląski)

W okresie kadencji wyróżnili się aktywną pracą w KTG: Białek Stanisław, Karst Anna, Kuryło Witold, Karaś Jerzy, Kotula Stanisław, Osika Jerzy, Puchała Bogdan, Stępień Robert i Zapolski Józef.

Rok got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota
1972 2 4 5
1973 15 5 3

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

TOKzwKomisją tą kierowali, Wnuk Józef a od maja 1972 Dec Tadeusz.
Nastąpiły w okresie kadencji dwa "chude lata" tej komisji, nie wynikało to z braku inwencji, czy też chęci działania, gdyż kolega Dec - sam wodniak z zamiłowania dysponował nadal sporą ilością chętnych do pracy społecznej działaczy, ale po prostu z braku sprzętu. O ile w 1972 roku mając w dyspozycji 6 własnych, wysłużonych już bardzo i wielokrotnie łatanych kajaków udało się jeszcze zorganizować trzy własne lokalne spływy Wisłą dla 36-ciu uczestników, oraz wziąć udział w XXXI Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu (24 uczestników), gdzie osada Faron - Życki znalazła wreszcie uznanie w oczach sędziów zajmując w swojej klasie wysokie V miejsce, to w 1973 roku uczestniczyliśmy jedynie w XXXII Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu w ilości 27 uczestników, gdzie w/w osada za I miejsce w klasie K-2 zdobyła złote medale i nagrodę przechodnią - puchar Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
W tym roku nie było już możliwości zorganizowania własnych imprez z uwagi na fakt, że po wyzłomowaniu wysłużonego, nie nadającego się do dalszej eksploatacji ani remontu sprzętu - pozostało do dyspozycji Komisji tylko 2 kajaki.

KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

W okresie kadencji działalnością tej Komisji kierował Kuryło Witold.
Jeszcze raz wrócono do sprawy "białych niedziel" i szkółki narciarskiej - była w planie trasa zjazdowa na skarpie nad Wisłą, lub na terenie zwałki w rejonie Dąbrowicy. Nawiązano nawet kontakt z projektantem i producentem wyciągów narciarskich. Jednakże z uwagi na nieskończone roboty ziemne (w Tarnobrzegu) i niestabilność zwałki w Dąbrowicy plany te stały się nierealne i upadły. Kolejne, następujące po sobie bezśnieżne zimy i brak rzutkiego organizatora spowodowały całkowity zastój w pracy tej Komisji.

KOMISJA PRZEWODNICKA

odznaka-przewodnika-bezkidzkiegoPracą tej Komisji kierował Marczewski Józef.
W okresie kadencji notowano nadal stosunkowo duży ruch wycieczek zwiedzających kombinat w Machowie. W 1973 roku usiłowano zorganizować kolejny kurs na uprawnienia Przewodnika Zakładowego. Przyczyną był brak czynnie działających przewodników. Wielu przeszkolonych w ubiegłych latach przewodników nie podejmowało czynnej działalności - najczęściej z uwagi na charakter swojej pracy zawodowej w kombinacie. Kurs nie doszedł jednak do skutku ze względu na małą ilość zgłoszonych kandydatów. W związku z powyższym, zgłoszeni kandydaci otrzymali niezbędne materiały szkoleniowe do nauki. W ten sposób 6-ciu kandydatów uzyskało uprawnienia przewodnickie III klasy, a kilku przewodników uzyskało uprawnienia II klasy.

Wycieczki zwiedzające KiZPS

Rok Grup Uczestników
1972 275 13606
1973 297 10600