VII walny zjazd oddziału odbył się w dniu 16.12.1984 r. Po przyjęciu sprawozdania ustępującego zarządu i dyskusji - wytyczono nowe kierunki działania oddziału w najbliższej kadencji i dokonano wyboru nowych władz, które ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Indyk Marek - prezes
Gliński Zygmunt - v-ce prezes
Kozdęba Witosław - v-ce prezes
Stybel Aleksander - skarbnik
Bochniarz Stefan - sekretarz
Brudz Antoni - członek prezydium
Grdeń Wiesław - członek prezydium
Szajowski Mieczysław - członek prezydium
Błach Leszek, Pawełczak Krzysztof, Pręga Danuta, Walat Ryszard, Winiarski Mieczysław - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Marczewski Józef - przewodniczący
Betlej Feliks, Motyka Wojciech, Nowak Joanna, Pniak Stefan - członkowie


Okres tej kadencji należy ocenić jako najtrudniejszy w dotychczasowej historii Oddziału. Z jednej strony stan pogłębiającej się recesji gospodarczej w kraju, początki przemian społeczno - politycznych, inflacja, niedostępność wielu towarów na rynku, oraz powszechne ubożenie społeczeństwa zahamowało rozwój turystyki.
Z drugiej zaś strony decyzja zarządu Oddziału - na prośbę ZW PTTK o potrzebie udzielenia pomocy organizacyjnej i finansowej upadającemu Oddziałowi Miejskiemu PTTK w Tarnobrzegu spowodowała, że duża część działaczy naszego Oddziału (w tym członków zarządu i komisji rewizyjnej) została całkowicie wyłączona z działalności programowej - zajmując się głównie działalnością finansowo - gospodarczą.
W tym miejscu kilka słów wyjaśnienia, dla pełniejszego zobrazowania stanu rzeczy. Działający w Tarnobrzegu od lat 50-tych Oddział Miejski PTTK nigdy właściwie nie rozwinął u siebie działalności programowo - statutowej. Nie posiadając w ogóle przeszkolonej w tym zakresie kadry i nie przejawiając chęci do rozwijania turystyki w żadnej z jej form - ograniczył swoją wieloletnią już działalność do zorganizowania w ostatnich 5-ciu latach po jednej rocznie 2-dniowej imprezie w okolicy Tarnobrzega (Rajd Zwycięstwa).
Posiadający własny tabor (3 autokary) egzystował uzyskując dochody ze świadczenia usług przewozowych oraz pośrednictwa w sprzedaży wczasów i kolonii.
Można tą sytuację określić, że był to oddział PTTK istniejący przy Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego, a nie odwrotnie, jak zgodnie ze statutem naszej organizacji być powinno.
W latach 1985 - 1986 Oddział Miejski poniósł znaczne straty finansowe przy sprzedaży wczasów (niefortunnie sprecyzowane umowy, gdzie trzeba było zapłacić za wykupione, a nie sprzedane miejsca). W 1985 r. wydzierżawiono budynek w miejscowości Łysowody z myślą o jego adaptacji na stanicę turystyczną zatrudniając dozorców do jego pilnowania. Koszt adaptacji okazał się zbyt wysoki i tu poniesiono dalsze straty (dwuletni koszt dozoru budynku).
Następne straty powstały w prowadzonym przez Oddział sklepie, gdzie sprowadzony towar nie znalazł nabywców a częściowo uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1986 r. (sklep i towar nie były ubezpieczone). Te wszystkie nawarstwiające się niekorzystne okoliczności w połączeniu ze znacznymi przerostami zatrudnienia stały się przyczyną utraty płynności finansowej w 1986 roku przez Oddział Miejski. W związku z powyższym ZW PTT w Tarnobrzegu z dniem 2.10.1986 r. zawiesił w czynnościach zarząd Oddziału Miejskiego powołując jednocześnie Tymczasowy Zarząd Oddziału, na którego czele stanął Brudz Antoni, a ponadto w jego skład z oddziału w Machowie weszli koledzy: Grdeń W., Dorsz E., Szajowski M. i Gliński Z. Oddział Miejski reprezentowali kol.: Antosiewicz W. i Orlof A. Tymczasowy Zarząd mimo bardzo dużego zaangażowania jego członków nie był w stanie - w przeciągu niespełna 4-ch miesięcy ustalić nawet nowej faktycznej wysokości strat. Stwierdzono jedynie, że brak jest środków obrotowych na pokrycie choćby najpilniejszych przeterminowanych już należności Oddziału wobec Urzędu Skarbowego i PZU.
W tej sytuacji ratując Oddział Miejski przed upadłością zarząd naszego oddziału wyraził zgodę na połączenie oddziałów.
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Miejskiego PTTK w Tarnobrzegu, który odbył się 25.01.1987 r. podjął uchwałę o połaczeniu oddziałów. Na mocy tejże uchwały z byłego Oddziału Miejskiego w skład prezydium zarządu weszły kol. Gonciarz Alicja i Sekulska Krystyna, a w skład zarządu Orlof Anna, Rokosz Halina i Wieczorek Jan.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Kawalec Zbigniew, Kuszaj Jan oraz Tomczyk Andrzej. Oddział przyjął nazwę: Oddział Zakładowo-Miejski PTTK SIARKOPOL w Tarnobrzegu.
Po formalnym połączeniu oddziałów kłopoty nie skończyły się. Zadłużenie byłego Oddziału Miejskiego szaowane (brak było bilansu za 1986 r.) na około 4,5 mln zł, by spłacić Oddział zmuszony był zaciągnąć pozyczki. Uporządkowanie dokumentacji finansowej b. Oddziału Miejskiego wobec niechętnej postawy pracowników i księgowej natrafiało na duże trudności.
W latach 1987-1988 dokonano częściowej wymiany pracowników i taboru (nowe auyokary), nie udało się jeszcze zmniejszyć zatrudnienia. O ile w 1987 roku bilans finansowy był jeszcze ujemny, to 1998 r. wykazał już zysk. BORT zaczął przynosić dochody ze sprzedaży usług transportowych. Można stwierdzić, że w sferze finansowej pod koniec kadencji Oddział zaczął wychodzić na prostą, aczkolwiek jego gospodarka wymagała dalszego porządkowania m. in. konieczna była redukcja zatrudnienia i większe zdyscyplinowanie pracowników.
Oceniając działalność Zarządu Oddziału w minionej kadencji podkreślić trzeba, że o ile w ostatnich latach latach część członków zarządu wraz z komisją rewizyjną zaabsorbowana była działąlnością finansowo-gospodarczą, która to działalność zdecydowanie zdominowała wszystkie zebrania, to pozostali starali się bardzo aktywnie prowadzić działalność programową i opierając się na fakcie zorganizowania w tych latach wszystkich stałych imprez oddziałowych przy stosunkowo dobrej frekwencji - zamierzenia te zostały w pełni urzeczywistnione, choc często nie mają odzwierciedlenia w protokółach posiedzeń zarządu.
W 1986 r. Oddział nasz obchodził jubileusz XX-lecia i z tej to okazji został przez ZG PTTK odznaczony Złotą Odznaka Honorową PTTK, a przez Radę Pracowniczą przesiębiorstwa "Siarkopol" Odznaką "Zasłuzony dla SIARKOPOLU". W tym też roku zakończone zostały prace nad kroniką Oddziału za lata 1965-1984.

Stan organizacyjny oddziału

Rok Koła Członkowie
1985 10 353
1986 10 371
1987 26 1144
1988 27 1276

Należy zaznaczyć, że wykazane w tabelce stany kól i członków w latach 1987-1988 nie odzwierciedlają stanu faktycznego. ponieważ większość kól przejętych z Oddziału Miejskiego istniała jedynie w statystyce, a opłacolność składek członkowskich wynosiła 40 %. W nadchodzącej nowej kadencji zarządu zadaniem pierwszoplanowym będzie reorganizacja kół oraz ustalenie faktycznego stanu liczebnego członków Oddziału.
W minionej kadencji wielu członków naszego Oddziału pełniło funkcje w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Tarnobrzegu m. in.:

Kozdęba W. - v-ce prezes
Błach L. - członek prezydium
Bochniarz S., Orlof A., Stybel A. - członkowie zarządu

Ponadto w komisjach ZW PTTK działali:
Dec T., Dorsz E., Gliński Z., Walat R., Winiarski M., Zapolski J.
W okresie kadencji poza zmianami w zarządzie i komisji rewizyjnej, o których już wspomniano, z zarządu z dniem 23.11.1988 r. zpowu wyjazdu na stałe z Tarnobrzega odszedł Bochniarz Stefan. W 1986 r. zmarł członek komisji rewizyjnej Pniak Stefan.

W latach 1985-1988 za działalność społeczną w ogniwach PTTK wyróżnieni zostali koledzy:

Dyplom ZG PTTK
Błach Leszek
ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ (srebrna)
Pawełczak K., Zaliński S.
HONOROWA ODZNAKA PTTK (srebrna)
Błach l., Dec T., Grdeń W., Motyka W., Pawełczak K., Winiarski M.
HONOROWA ODZNAKA PTTK (złota)
Bochniarz S., Gliński Z., Kozdęba W., Lachowicz I.
ZASŁUŻONY DLA WOJ. TARNOBRZESKIEGO
Brudz A., Gliński Z., Kozdęba W., Osetek T.
ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI (srebrna)
Brudz a., Kozdęba W.

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzPrzewodniczył tej Komisji Grdeń Wiesław.
W okresie kadencji zorganizowano wiele wycieczek krajowych, były to jednak głównie wyjazdy do większych miast organizowane na zakupy deficytowych na prowincji towarów, a nie krajoznawcze. Główne kierunki - to Warszawa i Łódź, nazywano te wycieczki "handlowymi". Niewątpliwie znalazły się wśród tych wyjazdów też i wycieczki krajoznawcze, ale stanowiły one niewielki odsetek i nie sposób wyodrębnić ich z ogólnej liczby wycieczek i stąd też nie ma ich statystyki.

Rok Wycieczek Uczestników
1985 97 3658
1986 95 3541
1987 85 2871
1988 67 2360

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ NIZINNEJ

Przewodniczył tej Komisji Winiarski Mieczysław.

W okresie kadencji zorganizowano:
1985 X Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"
VII Rajd "SZKOLNY"(Pogórze Przemysko-Dynowskie)
1986 VIII Rajd "SZKOLNY"(okolice Kazimierza Dolnego)
XI Rajd "KWASIARZY" (Roztocze)
XI Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"
1987 XII Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"
1988 X Rajd "SZKOLNY" (Roztocze)
XIII Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"

Ponadto w latach tych uczestniczono w Zlotach Przodowników TP w Zamościu (2 razy), Chańczy i Suścu.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1985 2 186 1 1
1986 3 412 1 8
1987 1 40 1 1
1988 2 174 1 15

Odznaki OTP zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota got duza zlota
1985 3 6 - - -
1986 41 5 2 - -
1987 2 2 - 1 1
1988 8 6 1 2 -

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej w latach 1985 - 1988 zweryfikowała łącznie 234 szt. OTP.

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

got mala srebrnaPracą tej Komisji kierował Stybel Aleksander.

W okresie kadencji zorganizowano:
1985 III Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XV Rajd "SIARKOWCÓW" (B.Sądecki i Niski)
X Rajd "KWASIARZY" (Bieszczady)
1986 IV Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XVI Rajd "SIARKOWCÓW" (P.Ciężkowickie)
XI Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"
1987 V Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
IX Rajd "SZKOLNY (B.Sądecki i Niski)
XVII Rajd "SIARKOWCÓW" (B.Sądecki, Pieniny)
XII Rajd "KWASIARZY" (Bieszczady)
1988 VI Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XVIII Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady)
XIII Rajd "KWASIARZY" (B.Niski)

Ponadto uczestniczyliśmy w XIX Międzynarodowym Zlocie Turystów (NRD), Zlocie "Łazików z rogiem" i XXII Zlocie Turystycznym Obuwników (Brenna).

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1985 3 295 2 9
1986 2 135 - -
1987 4 261 - -
1988 3 285 1 2

Odznaki OTP zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota got duza brazowa got duza zlota
1985 - 6 6 - - -
1986 30 27 2 - - -
1987 23 1 2 1 - 1
1988 9 4 - - 1 -

TRW GOT przy Oddziale zweryfikował w latach 1985-1988 783 szt. GOT.
W 1987 r. uprawnienia Przodownika TG uzyskał Grdeń Wiesław.

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

TOKzwPrzewodniczącym tej Komisji był Zapolski Józef, a od 1988 r. Majda Zygmunt.
W okresie kadencji zorganizowano:
1985 Ogólnopolski Spływ o Błękitną Wstęgę Wisły
3 spływy lokalne rzekami: Łęgiem, Czarną i Tanwią
1986 Ogólnopolski Spływ Kajakowy "TANEW 86"
2 spływy lokalne Wisłą
1987 Spływ Kajakowy "TANEW 87"
Młodzieżowy Spływ Kajakowy na Łęgu
1988 Spływ Kajakowy "TANEW 88"
Młodzieżowy Spływ Kajakowy na Łęgu
Spływ z okazji "Dnia Dziecka" (Tanew)
uczestnictwo w XIII Og. Spływie o BW Wisły

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1985 4 141 - -
1986 3 97 - -
1987 2 87 - -
1988 3 165 1 5

KOMISJA MŁODZIEŻOWA

Pracami tej Komisji kierowała Pręga Danuta.

Komisja ta w okresie kadencji działała bardzo prężnie, ściśle współpracując z innymi komisjami, a w szczególności z komisjami turystyki pieszej nizinnej oraz górskiej (np. przy organizacji takich imprez jak: Rajdy "SZKOLNE" i "PORYTOWE WZGÓRZE").

KOMISJA KÓŁ ZAKŁADOWYCH

Przewodniczył tej Komisji Brudz Antoni.

Komisja ta rozpoczęła prace mające na celu reorganizację kół i ograniczenia ich nadmiernej ilości. Większość kół przejętych z b. Oddziału Miejskiego istniała jedynie w ewidencji i nie prowadziła żadnej działalności.

KOMISJA PRZEWODNICKA

odznaka-przewodnika-bezkidzkiegoW okresie minionej kadencji zrezygnowano z powoływania tej komisji. Ilość wycieczek zwiedzających KiZPS zmniejszyła się do tego stopnia, że nie było szkolenia dalszych Przewodników Zakładowych. Działalność tej komisji (nieformalna) działającej w składzie z poprzedniej kadencji ograniczała się do składania kolejnych wniosków do zarządu Oddziału o urealnianie stawek przewodnickich.
Wniosków dodajmy w okresie coraz większej inflacji całkowicie zasadnych.