X Walny zjazd oddziału odbył się w dniu 23.03.1997 r. Przyjęto sprawozdania ustępujących władz - Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Następnie odbyła się dyskusja, po której udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonano wyboru nowych władz Oddziału, które ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Walat Ryszard - prezes
Brudz Antoni - v-ce prezes
Zaliński Szczepan - v-ce prezes
Maślanka Jacek - skarbnik
FocJacek - skarbnik
Majda Zygmunt - członek zarządu
Pawełczak Krzysztof - członek zarządu
Szymański Ludwik - członek zarządu
Zych Tadeusz - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Kozdęba Witosław - przewodniczący
Paleń Dawid, Szajowski Mieczysław, Winiarski Mieczysław - członkowie

Sąd Koleżeński:

Majda Danuta - przewodniczący
Osetek Tadeusz, Winiarski Henryk - członkowie

Zjazd m.in. uchwalił zmianę nazwy Oddziału z Oddziału Zakładowo - Miejskiego na: Miejski Oddział PTTK "Siarkopol", co było podyktowane długotrwałym już zerwaniem więzi organizacyjnych z macierzystym niegdyś zakładem, oraz przeniesieniem na stałe siedziby zarządu Oddziału z Machowa do Tarnobrzega. Szczątkowym śladem korzeni Oddziału pozostał w nazwie "Siarkopol".
W dniu 11.04.1999 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, który zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTTK zatwierdził projekt nowego Statutu Oddziału.
Ta kadencja również nie należała do łatwych. Zarząd przez cały ten okres nie mógł uporać się z zagadnieniem transportu (autokary), która to działalność nadal generowała starty finansowe. Jeden z autokarów sprzedano dopiero w 1999 roku. Drugi autokar zarząd niepomny złych doświadczeń ze współpracy z firmą MASTUR (pomimo wielu prób nie udało się wyegzekwować od niej należności zasądzonych jeszcze w ubiegłej kadencji) wydzierżawił jej ostatni z posiadanych autokarów, a ten już do Oddziału nie wrócił (został po awarii porzucony w Wiedniu). Mimo kolejnego, korzystnego dla Oddziału wyroku sądowego, jego egzekucja nie wydaje się realna, gdyż firma MASTUR upadła, a na długiej liście jej wierzycieli nasz Oddział jest na jednym z ostatnich miejsc.
Oddział podejmował próby pozyskiwania wpływów finansowych przez sprzedaż różnych usług np. sprzedaż biletów autokarowych do kilku krajów Europy, pośrednictwo w załatwianiu wiz pracowniczych do Niemiec, pośrednictwo w sprzedaży obozów, wczasów, kolonii itp.
Lwią część dochodów nadal przynosiły bankowe lokaty kapitałowe, oraz dochody z czynszów dzierżawnych za wynajem lokali. Dochody te uzupełniały opłaty za reklamy oraz dotacje docelowe do określonych imprez (Rajd "SIARKOWCÓW", Akcja Czyste Góry) z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Banku Spółdzielczego, Dyrekcji KiZPS "Siarkopol" i NSZZ "Solidarność" KiZPS.
W ostatecznym rozrachunku wszystkie roczne bilanse Oddziału w okresie tej kadencji wykazywały zysk. W okresie kadencji docieplono oraz pomalowano (elewacja) budynek biura Oddziału, oraz wybrukowano kostką cementową przyległy chodnik.
Wszystkie te działania zarządu wyżej opisane umożliwiły przeznaczyć corocznie większe kwoty na dopłaty do imprez statutowych nie podwyższając znacznie odpłatności uczestników za udział w imprezach.
W 1998 roku sfinansowano wydane opracowanego przez kolegów W. Grdenia i M. Winiarskiego przewodnika "Znakowane szlaki turystyczne woj. Tarnobrzeskiego".
Wiosną 1999 roku w Tarnobrzegu powstało Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału PTT "Beskid" w Nowym Sączu. Inicjatorami powstania w/w Koła było kilku członków naszego Oddziału, którzy zachowali jednocześnie członkostwo w naszym Oddziale PTTK. Fakt ten został przyjęty początkowo nieprzychylnie przez niektórych naszych działaczy. Upatrywali oni w nim chęć rozbicia jedności naszego Oddziału, a nawet straszyli możliwością przejęcia majątku Oddziału.
Z czasem jednak wzajemne stosunki między naszymi Towarzystwami unormowały się i pod koniec kadencji można je uznać za co najmniej poprawne (wzajemne uczestnictwo w imprezach, wspólne uzgadnianie rocznego kalendarza imprez). Nasz Odział bazuje głównie na młodzieży szkolnej, podczas gdy Koło PTT zrzesza przeważnie członków pełnoletnich - organizując imprezy bardziej ambitne, wymagające większego doświadczenia turystycznego od ich uczestników i stąd też nie ma sprzeczności interesów i potrzeby wzajemnej rywalizacji.
Wierzyć należy, że w najbliższej przyszłości wzajemna współpraca przyniesie większe korzyści obu naszym organizacjom.
W latach 2000-2001 zorganizowano pierwsze w naszym Oddziale imprezy turystyki kolarskiej - zaowocowało tu uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Kolarskiej w 1999 roku przez 4-ch naszych członków.
W tym też okresie współpracując z Kołem Przewodnickim Oddziału w Sanoku uczestniczyliśmy w pierwszych wyjazdach na Ukrainę, a następnie na bazie doświadczeń z tych wyjazdów udało się zorganizować w 2001 roku pierwsze większe imprezy zagraniczne - wycieczki krajoznawczo - turystyczne na Ukrainę i Słowację.
Udało się utrzymać podstawowe imprezy Oddziału z wyjątkiem Rajdu "PORYTOWE WZGÓRZE", który wielokrotnie organizowany w tym samym terenie utracił popularność. W jego miejsce wprowadzono do kalendarza imprez nowy rajd "Poznaj swoje województwo" (3 edycje w okresie kadencji).
Ilość organizowanych przez Oddział imprez turystycznych wzrosła. Frekwencja w imprezach w stosunku do poprzedniej kadencji wzrosła jednak nieznacznie.
Reasumując - działalność statutową zarządu w ubiegłej kadencji ocenić należy pozytywnie.

Stan organizacyjny Oddziału:

Rok Koło  Członkowie
1997 2  165
1998  134
1999 152
2000 2 155
2001 2 150

Ilość członków Oddziału wzrosła ze 130 (1996) do 150
Ilość etatów w Oddziale spadła z 1 1 (1996) do 1 etatu (1999)
Zarząd i prezydium zbierały się w minionej kadencji 65 razy przy dobrej frekwencji na posiedzeniach. Podkreślić należy większą stabilność zarządu i pozostałych władz w przeciwieństwie do poprzedniej kadencji.
Do minusów zaliczyć można przedłużenie kadencji, gdyż zjazd, który odbył się w marcu 2001 roku został unieważniony z uwagi na niedopełnienie wymogów statutowych.

W okresie kadencji w zarządzie dokonano zmian jak niżej:

18.06.1999 Majda Zygmunt zrezygnował z funkcji członka zarządu
18.06.1999 Pawełczak Krzysztof został odwołany z funkcji członka zarządu
20.08.1999 Głód Remigiusz został powołany na funkcję członka zarządu
16.05.2000 Maślanka Jacek zrezygnował z f.skarbnika pozostając czł.zarządu
16.05.2000 Zych Tadeusz został powołany na funkcję skarbnika

W latach 1997 - 2001 za działalność społeczną w Oddziale Zarząd Główny PTTK wyróżnił kolegów:
Dyplom ZG PTTK -
Antoniszak K., Grdeń W., Kozik R, Serafin M.
ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ (srebrna) -
Foc J., Głód R., Maślanka J., Pyrkosz A., Serafiin M., Tryczyńska A.
ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻą (złota) -
Brudz A., Szymański L., Zaliński S., Zych T.
HONOROWA ODZNAKA PTTK (srebrna) -
Foc G., Foc J., Głód R., Kałdon P., Kozik R., Majda D., Majda Z., Maślanka B., Maślanka J., Reczek B., Winiarski H., Zych T.
MEDAL 50 - lecia PTTK -
Brudz A., Kozdęba W., Stybel A., Szymański L., Walat R., Winiarski M., Zaliński S.
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI -
Walat Ryszard

 

KLUB TURYSTYKI PIESZEJ I GÓRSKIEJ

otp Prezesem Klubu był Walat Ryszard. got

Klub istniał w tym okresie tylko formalnie nie odbywając jednak zebrań. Faktycznie wszyscy Przodownicy TG i TT oraz Przewodnicy działający w Oddziale bądź to w ramach zarządu i innych władz Oddziału lub pozostający poza nimi tworzyli doraźnie zespoły do obsługi określonej imprezy - wszystkie zaś ważniejsze decyzje dotyczące turystyki kwalifikowanej zapadały na posiedzeniach zarządu.

W okresie kadencji zorganizowano:

1997 Rozpoczęcie sezonu (Bieszczady)

XV Rajd "NOC w GÓRACH" (G. świętokrzyskie)
XXII Rajd "KWASIARZY" (Bieszczady)
VII Rajd "ZWYCIĘSTWA" (Krzyżtopór)
XXVII Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady)
Zakończenie sezonu (Bieszczady)

1998 Rozpoczęcie sezonu (Bieszczady)

XVI Rajd "NOC w GÓRACH" (Beskid Sądecki)
XXIII Rajd "KWASIARZY" (Beskid Makowski)
XVI Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE"
XXVIII Rajd "SIARKOWCÓW" (Beskid Niski)
Zakończenie sezonu (Bieszczady)

1999 Rozpoczęcie sezonu (Bieszczady)

XVII Rajd "NOC w GÓRACH" (Polski Spisz)
XXIV Rajd "KWASIARZY" (Roztocze)
I Rajd "Poznaj swoje województwo" (Wilcza Wola)
XXIX Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady)
XXIII Akcja "CZYSTE GÓRY" (Bieszczady)
II Zlot "WETERANÓW" (Beskid Niski)
Zakończenie sezonu (Bieszczady)

Ponadto uczestniczyliśmy w 3-ch imprezach obcych organizowanych przez Koło Przewodników w Sanoku: 2 wyjazdy na Ukrainę (Bojkowszczyzna i Czarnohora) oraz XXII Przewodnickim Rajdzie Andrzejkowym.
2000 Rozpoczęcie sezonu (Bieszczady)

XVIII Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XXV Rajd "KWASIARZY" (Beskid Wyspowy)
II Rajd "Poznaj swoje województwo" (Pogórze)
XXX Rajd "SIARKOWCÓW" (Kotlina Kłodzka)
XXIV Akcja "CZYSTE GÓRY" (Bieszczady)
II Zlot "WETERANÓW" (Beskid Niski)
Zakończenie sezonu (Bieszczady)

Ponadto uczestniczyliśmy w imprezie Koła Przewodników w Rzeszowie "UKRAINA 2000" (Czrnohora).

2001 Rozpoczęcie sezonu (Bieszczady)

XIX Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XXVI Rajd "KWASIARZY" (Beskid Żywiecki)
III Rajd "Poznaj swoje województwo" (Pogórze)
XXXI Rajd "SIARKOWCÓW" (Jura)
"UKRAINA 2001" (Czarnochora
XXV Akcja "CZYSTE GÓRY" (Bieszczady)
Zakończenie sezonu (Bieszczady)

Ponadto uczestniczyliśmy w imprezie PTT Tarnobrzeg "UKRAINA" (Czarnohora) i XXIV Przewodnickim Rajdzie Andrzejkowym Koła Przewodników Sanok.

Imprezy turystyki pieszej

rok   Imprezy własne
ilość imprez ilość uczestników
1997 2 76 
1998 35 
1999 2 106
2000 1 50
2001 2 104

Nie uczestniczyliśmy w obcych imprezach turystyki pieszej nizinnej.

Imprezy turystyki górskiej

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1997 4 256 - -
1998 5 255 - -
1999 6 176

3

11
2000 6 215 1 3
2001 6 220 2 3

 

Odznaki GOT zweryfikowane przez członków Oddziału

ROK got popularna got mala brazowa  got mala srebrna got mala zlota
1997 31 24 5 2
1998 4 2 3 2
1999 6 2 - 1
2000 8 4 - -
2001 10 6 1 -


TRW GOT przy Oddziale zweryfikował w latach 1997-2001 247 szt. GOT
1998 uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego uzyskali: Kozdęba W.,Maślanka B., Szymański L., Walat R., Winiarski M.
2000 uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego uzyskał Głód R.
2000 uprawnienia Prodownika TG uzyskali: Foc J., Głód R., Szymański L,. Zaliński Sz.
2000 za długoletnią działalność dla rozwoju turystyki górskiej Honorowymi Przodownikami TG mianowani zostali: Kozdęba W., Walat R.

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

opt mala zlotyPracą tej Komisji kierował Grdeń Wiesław.
KTP współdziałała z Klubem Turystyki Górskiej i Pieszej w organizacji imprez turystyki pieszej nizinnej. Nadrzędnym jednak jej celem była dalsza praca przy odnawianiu szlaków turystycznych. Ponadto KTP weryfikowała Odznaki Turystyki Pieszej.
w roku 1997 odnowiono 180 km szlaków
w roku 1998 odnowiono 214 km szlaków
w roku 1999 odnowiono 231 km szlaków
w roku 2000 odnowiono 95 km szlaków
w roku 2001 odnowiono 215 km i wyznakowano 65 km szlaków

Odznaki OTP zweryfikowane przez członków Oddziału

  opt popularna opt mala brazowa opt mala srebrna opt za wytrwalosc
1997 2 2 3 -
1998 1 1 - 2
1999 6 1 - -
2000 - 1 - -
2001 1 - - 1


Oddziałowa KTP w latach 1997-2001 zweryfikowała 37 szt. OTP

1997 uprawnienia Znakarza Szlaków Nizinnych uzyskali: Pawełczak K., Winiarski H.

SEKCJA ROWEROWA "TRAWERS"

ktrPracami Sekcji kierował Serafin Marek.
W 1998 roku z inicjatywy kol. Serafina powstało kKoło PTTK o profilu turystyli rowerowej przemianowane z początkiem 2000 roku w Sekcję Rowerowa "TRAWERS". W okresie kadencji zorganizowała ona pierwsze imprezy:
2000 Kolarski Obóz Wędrowny (Polska - Słowacja - Węgry)
2001 Kolarski Rajd Wiosenny, Rajd Rowerowy (Polska - Słowacja - Węgry), II Rajd Rowerowy
Łącznie w imprezach tych wzięło udział 44 turystów - kolarzy
1999 uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej uzyskali: Bednarski Łukasz, Fryc Artur, Jajko Michał, Serafin Marek