Zarząd Oddziału:

Indyk Marek - prezes
Gliński Zygmunt - v-ce prezes
Brudz Antoni - v-ce prezes
Stybel Aleksander - skarbnik
Gonciarz Alicja - sekretarz
Kozdęba Witosław - członek prezydium
Pręga Danuta - członek prezydium
Błach Leszek, Dorsz Edward, Majda Zygmunt, Orlof Anna, Winiarski Mieczysław, Turaj Andrzej - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Osetek Tadeusz - przewodniczący
Justkowski Jan, Motyka Wojciech, Zapolski Józef, Szymański Ludwik - członkowie
Zgodnie z uchwałą ZG PTTK 17.03.1991 r. odbył się NADZWYCZAJNY ZJAZD ODDZIAŁU - na którym zatwierdzono nowy Statut Oddziału, oraz dokonano wyboru

Sądu Koleżeńskiego:
Betlej Feliks - przewodniczący
Majda Danuta i Pawełczak Krzysztof - członkowie

To była najdłuższa w historii Oddziału kadencja, niestety nie można o niej powiedzieć, że najlepsza. Czynnikami wpływającymi na jakość pracy zarządu Oddziału były - po pierwsze sytuacja gospodarcza kraju. Pogłębiająca się inflacja powodowała określone kłopoty finansowe nie tylko poszczególnych obywateli, ale też przedsiębiorstw - szczególnie tych największych, do których należał KiZPS "Siarkopol". W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się oddziały zakładowe, które w większości były w znacznym stopniu dofinansowywane przez macierzyste zakłady pracy.
Po drugie społecznie pracująca kadra programowa Oddziału borykała się z własnymi rodzinnymi problemami finansowymi (wielu z nich szukało dodatkowych zarobków, by utrzymać rodzinę) co pochłaniało czas i energię. Tu podkreślić należy, że w naszym Oddziale nikt nie zrezygnował z pracy społecznej, a jeżeli spadła znacznie frekwencja na zebraniach zarządu i ich liczba, to przyczyny tego stanu należy szukać gdzie indziej.
Nasz Oddział w przeciwieństwie do innych oddziałów zakładowych prowadząc BORT (Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego), mając do swojej dyspozycji własny lokal w Tarnobrzegu i posiadając 3 autokary miał szansę utrzymania się.
Autokary kursowały stale na międzynarodowych trasach (Turcja, Węgry). Oczywiście nie były to w tym czasie wycieczki turystyczne, a czysto handlowe, ale przynosiły zysk, który można było przeznaczyć w części na dofinansowanie działalności programowej. Szukając dalszej poprawy sytuacji finansowej zlikwidowano w 1991 roku biuro Oddziału w Machowie, przenosząc go do pozyskanego w 1989 roku lokalu w Tarnobrzegu.
W tymże też roku w Tarnobrzegu zlikwidowano ciemnię fotograficzną, oraz wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Tu dodać należy, że w kraju w tym okresie "padły" wszystkie wypożyczalnie tego typu.
Najdłużej utrzymywana była wypożyczalnia sprzętu wodnego na przystani nad Wisłą w Tarnobrzegu, gdyż służyła jednocześnie jako zaplecze (magazyn części zamiennych) dla autokarów. Jednak po znacznej podwyżce opłat czynszowych przez właściciela (K.S. Siarka), powodowanych głównie wzrostem kosztów ogrzewania, trzeba było i ten obiekt zlikwidować.
Sprzęt pływający (głównie kajaki) przekazano nieodpłatnie na rzecz Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, pozostały na rzecz innych stowarzyszeń społecznych, a część odsprzedano lub złomowano. Poza dochodami z działalności BORT-u Oddział miał dodatkowe zyski z dzierżawy części lokalu stanowiącego jego własność (księgarnia, wypożyczalnia kaset, punkt TOTO-lotka).
Na koszty Oddziału przeważający wpływ miały remonty autokarów, paliwo, oraz fundusz płac. Jeśli chodzi o ten ostatni, to zarobki pracowników kształtowały się poniżej średniej krajowej. Jednak przerosty w zatrudnieniu powodowały duży udział wynagrodzeń w całości kosztów. Reagując na ten stan Zarząd w okresie kadencji zmniejszył stan zatrudnienia z 12 etatów do 6?ciu.
Na tle tego wszystkiego powstał konflikt interesów. Z jednej strony między urzędującym członkiem zarządu (v-ce prezes) i pracownikami etatowymi Oddziału (BORT), którzy chcieliby cały zysk przeznaczyć na rezerwę (odnowa i rozbudowa środków transportu), a pozostałymi członkami zarządu, którzy oczekiwali przeznaczenia części (nieznacznej) zysku na dofinansowanie imprez statutowych.
Przykładowo już na początku kadencji przeforsowano uchwałę limitującą ilość imprez i liczbę uczestników, a następnie skreślono z preliminarzy wydatki na znaczki rajdowe, proporczyki, zupy, biwaki itp.
W rezultacie organizatorzy rajdu otrzymywali jedynie zwrot kosztów paliwa (nawet kierowcę musieli opłacić).
Posiedzenie zarządu i prezydium odbywały się bardzo rzadko przy małej frekwencji - przykładowo w okresie 5-letniej kadencji zarząd zebrał się zaledwie 12 razy, a prezydium 4 razy. Wszystkie te działania prowadziły w złym kierunku, podobnym jak niegdyś w byłym Oddziale Miejskim. Nie chodziło przecież tylko o to, by Oddział istniał formalnie przekształcając się powoli w BORT dający zatrudnienie kilku osobom.
Na to wszystko nałożyło się mniejsze zaangażowanie bardzo aktywnego w poprzedniej kadencji prezesa, który zajmując eksponowane stanowisko w KiZPS "SIARKOPOL" (jeden z dyrektorów) uwikłany w zmiany strukturalne jakie odbywały się w tym okresie w zakładzie nie miał po prostu czasu na pracę społeczną w PTTK.
W tej sytuacji przez jakiś czas kadra społeczna sama sobie radziła, a widząc, że ze strony pracowników Oddziału na większą pomoc liczyć nie może (zarząd Oddziału nie powołał nawet żadnych komisji statutowych) zdecydowano się w 1991 roku powołać Klub Turystyki Górskiej i Nizinnej. Zrzeszał on wszystkich Przodowników Turystyki Górskiej i Nizinnej i zgodnie ze Statutem PTTK oraz uchwałą zarządu oddziału pełnił funkcję Oddziałowych Komisji Turystyki Górskiej i Pieszej Nizinnej. Prezesem został Walat Ryszard. To rozwiązanie przyniosło w trudnym dla Oddziału okresie dobre rezultaty, bo z jednej strony prezes Klubu mając dobre układy z organizacjami związkowymi i Radą Pracowniczą w przedsiębiorstwie mógł wiele spraw związanych z organizacją imprez statutowych załatwić bez zbędnych nakładów finansowych. Z drugiej strony prezes Oddziału kol. Indyk nie mając czasu bywać zawsze na zebraniach zarządu u siebie w biurze załatwiał sprawy jednym podpisem i robił to chętnie.
Efektem całego tego zamieszania w Oddziale było zmniejszenie się ilości imprez i uczestników, ale usprawiedliwieniem jest fakt, że takie zmiany niekorzystne zaszły we wszystkich ogniwach PTTK w kraju. Na tak duże zmiany nie byliśmy przygotowani i Towarzystwo nasze nie odnalazło się jeszcze w zmienionej sytuacji społeczno - gospodarczej. Jednym z nielicznych plusów tej kadencji jest fakt, że do jej końca dotrwali prawie wszyscy członkowie władz Oddziału.
Pod koniec kadencji 2.12.1993 r. prezes Indyk Marek złożył swoją rezygnację z uwagi na swój wyjazd z kraju na placówkę zagraniczną. Na jego miejsce powołano Antończyka Edwarda. Główną przyczyną przedłużenia kadencji zarządu o rok, była długotrwała choroba urzędującego członka zarządu.

Stan organizacyjny oddziału

Rok Koła Członkowie
1989 24 1109
1990 11 443
1991 12 323
1992 7 92
1993 7 76

W okresie ubiegłej kadencji zmniejszyła się znacznie ilość członków Oddziału. Częściowo wynikło to z ogólnej sytuacji Towarzystwa, które w skali kraju utraciło w omawianym okresie około 70 % swych członków, częściowo zaś z reorganizacji przeprowadzonej w Oddziale i weryfikacji członków. Zlikwidowano wszystkie martwe koła, a ich ilość zredukowano z 27 (1988) do 7 na koniec kadencji.
W minionej kadencji wielu członków naszego Oddziału nadal działało w ZW PTTK w Tarnobrzegu - reprezentowali tam nas:
Brudz A. - v-ce prezes
Kozdęba W., Błach L. - członkowie prezydium
Dorsz E., Orlof A., Pręga D., Winiarski M.-członkowie zarządu

Ponadto w komisjach ZW przewodniczyli: Błach L. (Kom. Młodz.), Walat R. (KTG), Winiarski M. (KTP), Życki B. (KTKaj.)

W latach 1989 - 1993 za działalność społeczną w ogniwach PTTK Zarząd Główny PTTK wyróżnił kolegów:
HONOROWA ODZNAKA PTTK (srebrna)
Betlej F., Gonciarz A., Sekulska K.
HONOROWA ODZNAKA PTTK (złota)
Indyk M., Marczewski J.

KLUB TURYSTYKI PIESZEJ I GÓRSKIEJ

gotPrezesem Klubu był Walat Ryszardotp

Członkami działającego od początku kadencji, a formalnie powstałego w 1991 roku byli wszyscy w Oddziale działający Przodownicy TG I TP. Ilość członków Klubu wahała się od 12 do 14 osób.

W okresie Kadencji zorganizowano:
1989 VII Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XI Rajd "SZKOLNY" (Bieszczady)
XIX Rajd "SIARKOWCÓW" (Beskid Niski)
XIV Rajd "KWASIARZY" (Bieszczady)
1990 VIII Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XII Rajd "SZKOLNY" (Pieniny, Gorce)
XV Rajd "KWASIARZY" (Bieszczady)
XX Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady)
1991 IX Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XVI Rajd "KWASIARZY" (Beskid Niski)
XXI Rajd "SIARKOWCÓW" (Kotlina Kłodzka)
1992 X Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XVII Rajd "KWASIARZY" (Beskid Niski)
XXII Rajd "SIARKOWCÓW" (Beskid Żywiecki)
1993 XI Rajd "NOC w GÓRACH" (Bieszczady)
XVIII Rajd "KWASIARZY" (Jura)
XXIII Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady)

Ponadto uczestniczyliśmy w imprezach: XXXII Ogólnopolski Zlot Przodowników TP (Sandomierz), Rajd "Wiosna w Puszczy" (okolice Nowej Dęby).

Imprezy turystyki pieszej

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1989 - - 1 6
1992 - - 1 5
1993 1 46 - -

Odznaki OTP zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna wytrwalosc
1989 - 3 2 -
1990 - 2 - -
1991 - 2 - -
1992 - 2 - -
1993 - 2 - 1

Oddziałowa KTP w okresie 1989 - 1993 zweryfikowała łącznie 87 szt. OTP.
1989 uprawnienia Przodownika TP uzyskał Majda Zygmunt
1990 uprawnienia Znakarza Nizinnego uzyskali: Grdeń W.,Kozdęba W.,Stybel A., Winiarski M., Zaliński S.
1989 wyznakowano szlak: Annopol - Zaklików - Lipa 45 km

Imprezy turystyki górskiej

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1989 4 350 - -
1990 4 429 - -
1991 3 160 - -
1992 3 174 - -
1993 2 104 - -

Odznaki GOT zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota got duza srebrna wytrwalosc
1989 14 6 3 1 1 -
1990 3 1 - - - -
1991 7 8 - 1 1 -
1992 28 2 - - - 1
1993 25 3 5 - - -

TRW GOT przy Oddziale zweryfikował w latach 1989 - 1993 577 szt. GOT

1989 uprawnienia Przodownika TG uzyskał Pręga Stanisław.

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

TOKzwJak już uprzednio wspomniano w okresie kadencji nie powołano formalnie tej komisji, jednakże dzięki dużemu zaangażowaniu kolegów Deca T., Glińskiego Z. i Zapolskiego J. udało się zorganizować kilka imprez.
1989 Spływ z okazji "Dnia Dziecka" (Łęg)
Spływ "TANEW 89"
1990 Spływ "TANEW 90"
1991 Spływ "TANEW 91"

W spływach tych uczestniczyło łącznie 196 osób.
W okresie tej kadencji nie powołano KOMISJI KRAJOZNAWCZEJ ani PRZEWODNICKIEJ. Na krótko w latach 1989 - 1991 odrodziły się wycieczki krajoznawcze, których ilość jednak pod koniec kadencji spadła niemal do zera.
Zanotowano podobny spadek wycieczek zwiedzających KiZPS "Siarkopol:. Zmiany te zobrazowano w niżej zamieszczonych tabelkach.

Wycieczki krajoznawcze zorganizowane

Rok Wycieczki Uczestnicy
1989 26 832
1990 37 1184
1991 21 672
1992 4 140
1993 2 70

Wycieczki zwiedzające KiZPS

Rok Wycieczki Uczestnicy
1989 63 2205
1990 43 1506
1991 31 1084
1992 30 1050
1993 3 111