VI walny zjazd oddziału odbył się w dniu 14.12.1980 roku. Po wysłuchaniu sprawozdania ustępującego zarządu, dyskusji i udzieleniu absolutorium dokonano wyboru nowych władz Oddziału, które ukonstytuowały się jak niżej:

Zarząd Oddziału:

Indyk Marek - prezes
Gliński Zygmunt - v-ce prezes
Kozdęba Witosław - v-ce prezes
Brudz Antoni - skarbnik
Bochniarz Stefan - sekretarz
Błach Leszek - członek prezydium
Życki Bogdan - członek prezydium
Grdeń Wiesław, Karwicki Edward, Matias Andrzej, Stybel Aleksander, Szajowski Mieczysław, Turaj Andrzej - członkowie zarządu

Komisja Rewizyjna:

Osetek Tadeusz - przewodniczący
Kruczkowski Bogdan, Motyka Wojciech, Strada Grażyna, Zapolski Józef - członkowie

Ubiegła kadencja była jednym z najtrudniejszych okresów w dotychczasowej działalności Oddziału, na co złożyło się kilka przyczyn. Pierwszą i główną przyczyną wpływającą w istotny sposób na działalność ogniw Towarzystwa był ogólnokrajowy kryzys gospodarczy. Wpłynął on bardzo niekorzystnie i w poważnym stopniu zahamował rozwój turystyki w ogóle, a na działalność oddziałów zakładowych w szczególności. Nasz macierzysty zakład zmuszony niskimi limitami do racjonowania paliwa nie był w stanie zaspokoić naszych potrzeb transportowych, które jednocześnie znacznie podrożały. O ile udało się w tym okresie zorganizować wszystkie dotychczasowe stałe imprezy turystyki kwalifikowanej przy stosunkowo nieznacznym spadku ilości uczestników, o tyle ilość organizowanych wycieczek krajoznawczych z braku transportu spadła do minimum nie notowanego w historii Oddziału.
W najtrudniejszej sytuacji znalazła się Komisja Turystyki Kajakowej, gdyż koszt przewozu sprzętu był niewspółmiernie wysoki w stosunku do ilości uczestników spływów. Ten stan spowodował nawet konflikt między prezesem Komisji, a pozostałymi członkami zarządu Oddziału zakończony rezygnacją z funkcji tego pierwszego.
W pierwszych latach kadencji nasza wypożyczalnia sprzętu turystycznego została ogołocona z posiadanego sprzętu (namioty, butle gazowe, materace). Przyczyną tego był brak tego rodzaju sprzętu na rynku i olbrzymie różnice cen. W ostatnich 2-ch latach udało się jednak dzięki dużej operatywności kierownika wypożyczalni, drogą pojedynczych zakupów odnowić stan posiadanego sprzętu w wypożyczalni, którą w międzyczasie wyposażono w maszynę do szycia dla dokonywania drobnych napraw. Trzeba też podkreślić, że po zmianie kierownika wypożyczalni jej praca, kulejąca w ubiegłych latach - w tej kadencji mimo trudności wspomnianych uprzednio była wręcz wzorowa, co było zasługą kolegi Szajowskiego Mieczysława.
Biuro zarządu także borykało się z rozlicznymi kłopotami, bo i zabezpieczenie finansowe Oddziału było w pewnym okresie dość iluzoryczne i stale zmieniająca się obsada osobowa nie wpływały dobrze na jego rytmiczną pracę.
W celu usprawnienia pracy wyposażono biuro w dalekopis. W 1983 roku podpisano umowę z Oddziałem Biura Turystyki Zagranicznej w Lublinie na organizację i rozprowadzanie wycieczek i wczasów zagranicznych, co zapewniło Oddziałowi dodatkowy dochód.
W 1981 roku z inicjatywy Jana Pruchnika powstał w Tarnobrzegu Klub Turystyki Kwalifikowanej "JASNOŚĆ". Klub ten działał prężnie przez około 3-ch lat, jednakże po wyjeździe Pruchnika (prezesa Klubu) działalność turystyczna w Klubie zamarła, a bezpośrednim powodem jego rozwiązania (26.07.1984) było stwierdzenie przez zarząd Oddziału poczynań niezgodnych ze statutem Towarzystwa.
Dawniej barwne - poszarzały nam nieco regulaminy i afisze rajdowe zmniejszając jednocześnie swoją objętość. Trzeba było w pewnym okresie wykonywać znaczki rajdowe z tworzyw sztucznych zamiast z metalu jak dotychczas z uwagi na konieczne oszczędności w kosztach imprez. Dołączyły się do tego olbrzymie trudności aprowizacyjne, kiedy np. konserwy mięsne - podstawowe menu turysty stały się na rynku w latach 1980 - 1983 praktycznie niedostępnym rarytasem.
Wszystkie te utrudnienia nie wpłynęły jednak w istotny sposób na zmniejszenie się ilości uczestników imprez turystyki kwalifikowanej, nadal cieszyły się one dużym zainteresowaniem turystów. Reasumując - trudny okres Oddział nasz przetrwał stosunkowo dobrze.

Stan organizacyjny oddziału

Rok Koła Członkowie
1981 13 606
1982 11 391
1983 11 284
1984 12 382

Rozwiązano 3 koła ( przy Z-dzie Produkcji Kwasu, Z-dzie przerobu Siarki i Elektrociepłowni) ale w zamian powstały inne. Ubyło nam nieco członków, ale w 1984 roku zaznaczył się już proces odwrotny, co pozwala sądzić, że w przyszłej kadencji uda się odbudować stan liczebny Oddziału. Mimo wprowadzenia w kraju stanu wojennego (zwieszonego następnie) i związanych w związku z tym sporych utrudnień udało się jednak nam zorganizować wszystkie dotychczasowe cykliczne imprezy turystyki kwalifikowanej, co można uznać za duży sukces Oddziału w tej kadencji. Niewątpliwym minusem tej kadencji był brak współpracy z organizacją związkową naszego przedsiębiorstwa, ale trzeba to usprawiedliwić faktem, że z jednej strony związkowcy byli zbyt zaabsorbowani sprawami większej dla nich wagi, a nasz Oddział mając również wiele własnych kłopotów nie usiłował nawiązywać ściślejszej współpracy.
W 1983 roku z fundacji członka zarządu zrezygnował Karwicki Edward, w którego miejsce wybrano Pręga Danutę. Z komisji rewizyjnej odeszła w 1983 roku Strada Grażyna (wyjazd z Tarnobrzega).
W okresie tej kadencji nasi członkowie pełnili nadal wiele funkcji w ZW PTTK w Tarnobrzegu.
Brudz Antoni - prezes,
Kozdęba Witosław - v-ce prezes
Bochniarz Stefan, Gliński Zygmunt, Stybel Aleksander, Walat Ryszard, Zapolski Józef, Życki Bogdan -
członkowie zarządu

W latach 1981 - 1984 za działalność społeczną w ogniwach PTTK wyróżnieni zostali:
ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ (srebrna)
Grdeń Wiesław, Pruchnik, Winiarski Mieczysław
ZA PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ (złota)
Gliński Zygmunt, Pręga Danuta
HONOROWA ODZNAKA PTTK (srebrna)
Indyk Marek, Lachowicz Irena, Marczewski Józef, Matias Andrzej, Osetek
Tadeusz, Stybel Aleksander, Szajowski Mieczysław, Walat Ryszard,
Zapolski Józef, Życki Bogdan
ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI (brązowa)
Brudz Antoni, Gliński Zygmunt, Kozdęba Witosław, Walat Ryszard
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
Kozdęba Witosław

KOMISJA KRAJOZNAWCZA

okpzPrzewodniczył tej Komisji Gliński Zygmunt.
W okresie tej trudnej kadencji Komisja miała bardzo zawężone pole działania. Z przyczyn, które uprzednio już wymieniono organizację wycieczek krajoznawczych ograniczono w stopniu nie notowanym w dotychczasowej działalności Oddziału. W dniach 12-13.12.1981 roku zorganizowano spotkanie w Tarnobrzegu z zaprzyjaźnioną z naszym Oddziałem Grupą Turystyczną "Łaziki z rogiem" z Jasła, której członkowie koledzy Bolesław Tumidajowicz i Roman Frodyma wystąpili z interesującymi prelekcjami ilustrowanymi przeźroczami "Budownictwo cerkiewne na terenie Beskidu Niskiego" i "Cmentarze wojenne na terenie Polski południowo - wschodniej".

Wycieczki krajoznawcze

Stan organizacyjny

Rok Wycieczki Uczestnicy
1981 14 543
1982 5 167
1983 11 452
1984 7 228

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ NIZINNEJ

otpPracą tej Komisji kierował Winiarski Mieczysław.
W 1981 roku zorganizowano VI Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE" na trasie z Rzeczycy Długiej, a ponadto uczestniczyliśmy w Zlocie "Wiosna w Puszczy".

W 1982 roku zorganizowano trzy duże imprezy a to:
IV Rajd "SZKOLNY" na trasach z Borowa i Harasiuków z zakończeniem w Łążku Ordynackim.
VII Rajd "KWASIARZY" na terenie Roztocza na trasie ze Zwierzyńca do Nowin k/Suśca.
VII Rajd "PORYTOWE WZGÓRZE" na trasie z Zaklikowa.
Łącznie w tych imprezach uczestniczyło około 500 turystów. Ponadto uczestniczyliśmy w Zlocie "Wiosna w puszczy".
W latach 1983 - 1984 zorganizowano tylko dwa kolejne Rajdy "PORYTOWE WZGÓRZE" rozpoczynając je z Ulanowa i Pysznicy. Z obcych imprez uczestniczyliśmy jedynie w kolejnych Zlotach "Wiosna w puszczy".

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1981 1 45 1 7
1982 3 470 1 8
1983 1 118 1 7
1984 1 101 1 8

Odznaki OTP zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna got mala zlota got duza srebrna
1981 6 9 3 2 2
1982 75 17 15 3 -
1983 74 4 3 - -
1984 19 6 1 - -

Oddziałowa KTP zweryfikowała w tej kadencji 576 szt. Odznak Turystyki Pieszej.
W okresie tej kadencji szczególną aktywnością w KTP wyróżnili się: Błach Leszek, Gliński Zygmunt, Grdeń Wiesław, Dec Marek, Lachowicz Irena, Pręga Danuta, Pruchnik Jan i Stybel Aleksander.
W 1982 roku uprawnienia Przodownika TP uzyskali: Dec Tadeusz, Stybel Aleksander, Winiarski Henryk, Zaliński Szczepan.

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

got mala srebrnaPrzewodniczącym Komisji był Stybel Aleksander.
W 1981 roku zorganizowano trzy imprezy turystyki górskiej, a to:
III Rajd "SZKOLNY" (Beskid Niski) na trasie Barwinek - Huta Wysowa
XI Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady) Ustrzyki G. - Dołżyca
VI Rajd "KWASIARZY" (Pogórze Ciężkowickie) na trasie Magura Małastowska - Ciężkowice

W imprezach tych uczestniczyło łącznie około 500 turystów.
Ponadto uczestniczyliśmy w Zlocie "Jabłonki 81" (Bieszczady).

W 1982 roku po wprowadzeniu stanu wojennego w kraju Oddział chcąc uniknąć kłopotów związanych z potrzebą uzyskiwania zezwoleń na poruszanie się w strefach przygranicznych, oraz w celu zmniejszenia kosztów imprez - większość ich organizował na pobliskich terenach nizinnych. Jedyną zorganizowaną w tym roku imprezą turystyki górskiej był XII Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" w Beskidzie Niskim na trasie rozpoczynającej się w Czarnej k/Ujścia Gorlickiego z zakończeniem w Bielance.
Nie uczestniczono w tym roku w żadnych obcych imprezach górskich.

W 1983 roku zorganizowano:
V Rajd "SZKOLNY" (Pogórze) na trasach z Brzezin i Wesołej do Czarnorzek
XIII Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" (Bieszczady) na trasach z Teleśnicy i Bereżek do Ustrzyk Górnych
VIII Rajd "KWASIARZY" (Beskid Niski) trasa z Karlikowa do Tylawy

Ponadto uczestniczyliśmy w I Rajdzie "NOC w GÓRACH" (Bieszczady) - imprezie zorganizowanej przez KTG przy ZW PTTK w Tarnobrzegu, oraz XVIII Zlocie Przodowników GOT (Sanok).

W 1984 roku zorganizowano:
VI Rajd "SZKOLNY" (Góry Świętokrzyskie) trasy z Tumlina, Ujazdu i Słowika z zakończeniem w Nowej Słupi
XIV Ogólnopolski Rajd "SIARKOWCÓW" (Beskid Sądecki) trasa Krynica - Rytro
IX Rajd "KWASIARZY" (Gorce) trasa z Polany Hucisko do Krościenka
Ponadto uczestniczyliśmy w II Rajdzie "NOC w GÓRACH" (Bieszczady).

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1981 3 473 1 27
1982 1 80 - -
1983 3 496 2 51
1984 3 462 1 22

Odznaki OTP zweryfikowane przez członków Oddziału

Rok popularna got mala brazowa got mala srebrna got duza brazowa got duza srebrna got duza zlota wytrwalosc
1981 102 27 5 1 4 - -
1982 13 4 - - - 2 3
1983 87 4 4 - 1 - -
1984 21 17 - - - - -

 

TRW GOT w Machowie zweryfikował w latach 1981-1984 łącznie 1012 szt. odznak.

W okresie trwania kadencji szczególną aktywnością w pracy KTG wyróżnili się:
Dec Tadeusz, Krupa Jerzy, Pręga Stanisław, Walat Ryszard, Winiarski Mieczysław i Zaliński Szczepan.

KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

TOKzwPrzewodniczył tej Komisji Życki Bogdan.
Jak już uprzednio wspomniano okres tej kadencji był szczególnie niepomyślny dla turystyki kajakowej. Wysokie koszty przewozu sprzętu w stosunku do ilości uczestników imprez wodnych zmusiły zarząd Oddziału mimo sprzeciwu prezesa Komisji do szukania oszczędności właśnie w tej dziedzinie turystyki kwalifikowanej. Spór jaki na tym tle rozgorzał, oraz nieformalności w prowadzeniu dokumentacji i gospodarki w wypożyczalni sprzętu wodnego spowodowały rezygnację z funkcji kol. Życkiego Bogdana w końcowym okresie kadencji.
W międzyczasie w 1981 roku zorganizowano VI Ogólnopolski Spływ o "Błękitną Wstęgę Wisły". Oddziałowa KTK była współorganizatorem Centralnego Spływu Kajakowego PTTK im. Lesława Dobruckiego "Spotkania nad Wisłą" będąc gospodarzem jednego z etapów tej imprezy. W tym też roku uczestniczyliśmy również w XLI Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu.
W 1983 roku zorganizowano VIII Ogólnopolski Spływ o "Błękitną Wstęgę Wisły" oraz Spływ Kajakowy "TANEW 83" a ponadto uczestniczono w XLIII Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu.
W 1984 roku zorganizowano jedynie IX Ogólnopolski Spływ o "Błękitną Wstęgę Wisły" nie uczestnicząc w żadnych innych spływach.

Rok Imprezy własne Imprezy obce
Ilość imprez Ilość uczetników Ilość imprez Ilość uczestników
1981 1 59 1 18
1982 2 100 1 20
1983 2 56 1 18
1984 1 59 - -

KOMISJA PRZEWODNICKA

odznaka-przewodnika-bezkidzkiegoPrzewodniczył tej Komisji Matias Andrzej.
Limitowanie i oszczędności na zużyciu paliwa w całym kraju spowodowały znaczny spadek ilości wycieczek zwiedzających nasz zakład. Wprowadzenie przejściowo stanu wojennego i związane z tym ograniczenia spowodowały w 1982 roku całkowity niemal zanik wyżej wymienionych wycieczek., a w ostatnich latach kadencji ich ilość ustaliła się na stałym, bardzo niskim poziomie w stosunku do poprzednich okresów. W związku z powyższym mała ilość czynnych przewodników zakładowych jaka pozostała do dyspozycji Oddziału całkowicie wystarczała do obsługi tych wycieczek.

Wycieczki zwiedzające KiZPS

Rok Grup Uczestników
1977 92 3096
1978 36 1243
1979 94 3143
1980 93 3601