Uchwała nr 222/XVIII/2016
Zarządu Głównego PTTK
z 10 września 2016 roku
w sprawie wysokości składki
członkowskiej PTTK za rok 2017
oraz wpisowego
do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2017
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz
art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd
Główny uchwala, co następuje:
§ 1
1.
Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:
1) 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2017roku do 31grudnia 2017 roku,
2)25,00zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31grudnia 2017 roku,
3)20,00zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2017roku do 31 grudnia 2017 roku,
4)10,00zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2.Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
3.Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie
mniejszą niż 300,00zł.
§ 2
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu
Głównego PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:
1)22,00zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2)12,00zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3)10,00zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt.3,
4)7,00zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt.4,
§ 3
1.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składkiulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
1)rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osobymałoletnie (składka rodzinna),
2)emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3)kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, o soby posiadające status weteranów,
4)bezrobotni,
5)osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2.Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
1)opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2)osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3)młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca–do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1)Członkowie Honorowi PTTK,
2)dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych–do ukończenia 20 roku życia,
3)dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych –do ukończenia 20 roku życia,
4)uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych –
do ukończenia 20 roku życia,
5)osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji,kontynuujące naukę lub terapię w
szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
§ 5
Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
1)naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2017–31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
2)naklejenie znaczka oznaczonego literą Uoraz terminem ważności: 01.01.2017–31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3)naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2017–31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenieskładki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4)naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2017–31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust.1 pkt. 4,
5)naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2017–31.03.2018 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.
§ 6
1.Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2017 roku w następujących wysokościach:
1)15,00zł dla osób opłacających składkę normalną,
2)8,00zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
3)6,00zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
2.Kwota wpisowego zawiera opłatęza legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3.Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2017 w wysokości:
6,00zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1)stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,
2)pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
3)pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4)Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.
§ 8
1.Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować
ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy
opłacaniu składki za rok 2017, według następujących zasad:
1)W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w
wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2)W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z
uwzględnieniem wyjątku zawartego w § 8 ust. 1 pkt. 3.
3)Znaczki członkowskie za 2016 rok w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 można będzie naby wać od 1 kwietnia 2017 r.
2.Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania składki zaległej,w części należnej oddziałowi.
§ 9
1.
Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2.Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
§ 11
1.Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zapraszamy do naszego Oddziału mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 11a w Tarnobrzegu.

Godziny pracy biura:

poniedziałek, środa 10°° - 14°°
wtorek, czwartek 15°° - 18°°